Avizo

La esperanta traduko de la liturgio estas kolektiva verko de KORE (la interreta «Kristana ortodoksa rondo esperantista»). Ĝi estas bazita sur la varianto de la liturgio uzata en la Rusa eklezio. (Tial la slavona teksto aperas en la unua kolumno.) Sekve la versio greka estas iom ŝanĝita laŭ la tradicio rusa, kaj mankantajn pecojn de la tria kolumno mi kompilis el diversaj fontoj.

Ĝermon de komentaro vd ĉi tie.


Божє́ствєнная слу́жба n-ro LA DIA LITURGIO ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
и́жє во святы́хъ отца̀ на́шєго2de nia sankta patroἁγίου
Іоа́нна Златоу́стаго3Johano la OrbuŝaἸωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 5Liturgio de kateĥumenojἩ Λειτουργία τῶν Κατηχουμένων
 6Enkondukaj preĝoj: 
Діа́конъ: Благословѝ, влады́ко.8Diakono: Benu, estro.Διάκονος: Εὐλόγησον, δέσποτα.
Ієрє́й: Благословє́но ца́рство,9Pastro: Benitas la regnoἹερεὺς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία
Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,10de l' Patro kaj Filo kaj Sankta Spirito,τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.11nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.12Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Царю̀ Нєбє́сный,14Klerikoj: Reĝo Ĉiela,Βασιλεῦ οὐράνιε,
Утѣ́шитєлю,15Konsolanto,Παράκλητε,
Ду́шє и́стины,16Spirito de la vero,τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
  и́жє вєздѣ̀ сый17Kiu ĉie ĉeestasὁ πανταχοῦ παρών,
  и вся исполня́яй,18  kaj ĉion plenigas,  καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
Сокро́вищє благи́хъ19trezoro de la bonaĵojὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν
и жи́зни Пода́тєлю!20  kaj de la vivo Donanto!  καὶ ζωῆς χορηγός
Пріидѝ и всєли́ся въ ны21venu kaj ekloĝu en niἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
и очи́сти ны от вся́кія сквє́рны,22kaj purigu nin de ĉia makuloκαὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
и спасѝ, Бла́жє, ду́ши на́ша.23kaj savu, Bonulo, niajn animojn.καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Вєли́кая єктєнія́25La granda litanioΕἰρηνικά
Діа́конъ: Ми́ромъ Го́споду помо́лимся.27Diakono: Pace al la Sinjoro ni preĝu.Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.28Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— О свы́шнѣмъ ми́рѣ,29Diakono: Pri la paco de supreΔιάκονος: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης
и спасє́ніи ду́шъ на́шихъ,30kaj pri la savo de niaj animojκαὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
Го́споду помо́лимся.31al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.32Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О ми́рѣ всєго̀ мíра,33Diakono: Pri la paco tutmonda,Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,
благостоя́ніи святы́хъ бо́жіихъ цєрквє́й,34la bonstato de la sanktaj Diaj ekleziojεὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν
и соєдинє́ніи всѣ́хъ,35kaj la unuiĝo de ĉiujκαὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως,
Го́споду помо́лимся.36al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.37Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О святѣ́мъ хра́мѣ сє́мъ,38Diakono: Pri ĉi tiu sanktejo,Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου
и съ вѣ́рою,39kaj pri ĉiuj kun kredo,καὶ τῶν μετὰ πίστεως,
  благоговѣ́ніємъ40  piecoεὐλαβείας
  и стра́хомъ бо́жіимъ41  kaj Di-timoκαὶ φόβου Θεοῦ
входя́щихъ во́нь,42  en ĝin enirantaj,εἰσιόντων ἐν αὐτῷ
Го́споду помо́лимся.43al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.44Popolo: Sinjoro, kompatu. 
(Діа́конъ: О благочєсти́выхъ и правосла́вных хрістіа́нахъ45Diakono: Pri la piaj kaj ortodoksaj kristanoj,Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν,
Го́споду помо́лимся.46al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.)47Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О вєли́комъ господи́нѣ и отцѣ̀ на́шємъ святѣ́йшємъ патріа́рхѣ имярє́къ,48Diakono: Pri nia patriarko NN,Ὑπὲρ τοῦ μακαριωτάτου Πατριάρχου ( πανιερωτάτου Μητροπολίτου θεοφιλεστάτου Ἀρχιεπισκόπου
и о господи́нѣ на́шємъ прєосвящє́ннѣйшємъ митрополíтѣ (илѝ [архі]єпíскопѣ) имярє́къ,49nia (ĉef)episkopo NN, Ἐπισκόπου) ἡμῶν τοῦ δεῖνος,
чєстнѣ́мъ прєсвѵ́тєрствѣ,50la honorindaj presbiteroj,τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου,
во Хрістѣ̀ діа́конствѣ,51enkristaj diakonoj,τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας,
о всє́мъ при́чтѣ и лю́дєхъ,52pri la tutaj klerikaro kaj popoloπαντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ,
Го́споду помо́лимся.53al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.54Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О богохрани́мѣй странѣ̀ на́шєй,55Diakono: Pri nia pia lando,Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους,
  властѣ́хъ56  ties tuta registaroπάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ,
  и во́инствѣ єя́,57  kaj kristama militistaroτοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,
Го́споду помо́лимся.58al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.59Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О гра́дѣ сє́мъ (илѝ {вє́си, святѣ́й оби́тєли} сє́й)60Diakono: Pri ĉi tiu urbo (aŭ vilaĝo ktp),Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης,
вся́комъ гра́дѣ,61pri ĉiu urbo,πάσης πόλεως
странѣ́,62lando,καὶ χώρας
и вѣ́рою живу́щихъ въ ни́хъ,63kaj la krede en ili loĝantaj,καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς,
Го́споду помо́лимся.64al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.65Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О благорастворє́ніи возду́ховъ,66Diakono: Pri laŭsezona vetero [Ag 14:17],Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων,
о изоби́ліи плодо́въ зємны́хъ,67abundo de tera fruktaroεὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς,
и врє́мєнѣхъ ми́рныхъ,68kaj tempo pacaκαὶ καιρῶν εἰρηνικῶν,
Го́споду помо́лимся.69al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.70Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О пла́вающихъ,71Diakono: Pri la navigantoj,Ὑπὲρ πλεόντων,
путєшє́ствующихъ,72vojaĝantoj,ὁδοιπορούντων,
нєду́гующихъ,73malsanuloj,νοσούντων,
стра́ждущихъ,74suferantoj,καμνόντων,
плѣнє́нныхъ,75malliberuloj,αἰχμαλώτων
и о спасє́ніи и́хъ76kaj pri ilia savoκαὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν,
Го́споду помо́лимся.77al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.78Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О изба́витися на́мъ отъ вся́кія ско́рби,79Diakono: Pri ke liberiĝu ni de ĉia sufero,Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως,
гнѣ́ва и ну́жды,80kolero, danĝero kaj mizero,ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης,
Го́споду помо́лимся.81al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.82Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Заступѝ, спасѝ,83Diakono: Defendu, savu,Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй, и сохранѝ на́съ Бо́жє,84kompatu kaj gardu nin,ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς,
твоє́ю благода́тію.85Dio, per Via graco.ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.86Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Прєсвяту́ю,87Diakono: La sanktegan,Τῆς παναγίας,
прєчи́стую, прєблагословє́нную,88la puregan, la plejbenitan,ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,
сла́вную Влады́чицу на́шу89gloran Reĝinon nian,ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν,
Богоро́дицу и приснодѣ́ву Марíю90la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian,Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
со всѣ́ми святы́ми помяну́вшє,91kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte,μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες,
са́ми сєбє̀, и другъ дру́га, и вє́сь живо́тъ на́шъ92nin mem, unu la alian kaj tutan vivon nianἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Хрісту̀ Бо́гу прєдади́мъ.93al Kristo Dio ni submetu.Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.94Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Ієрє́й глаго́лєтъ та́йно моли́тву пє́рваго антіфо́на:96Dum la lasta ero de la litanio kaj la respondo de la popolo la pastro mallaŭte diras la preĝon de la unua antifono:Εὐχὴ Ἀντιφώνου Α´
Го́споди Бо́жє на́шъ,98Sinjoro nia Dio,Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
єго́жє дєржа́ва нє сказа́нна,99kies potenco estas neimagebla,οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον
и сла́ва нєпостижи́ма,100kies gloro superas komprenon,καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος,
єго́жє ми́лость бєзмѣ́рна101kies kompato ne havas limojn,οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον
и чєловѣколю́біє нєизрєчє́нно:102kies homamon ne eblas esprimi;καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος·
са́мъ, Влады́ко,103Vi Mem, Sinjoro,αὐτός, Δέσποτα, κατὰ τὴν
по благоутро́бію твоєму̀,104laŭ Via bonecoεὐσπλαγχνίαν σου,
при́зри на ны̀105rigardu ninἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς
и на святы́й хра́мъ сє́й,106kaj ĉi tiun sanktan preĝejon,καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον
и сотворѝ съ на́ми,107faru pri niκαὶ ποίησον μεθ᾿ ἡμῶν
и моля́щимися съ на́ми,108kaj niaj kunpreĝantojκαὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν πλούσια
бога̂тыя ми́лости твоя̂109laŭ Via malavara favorkorecoτὰ ἐλέη σου
и щєдро́ты твоя̂.110kaj kompatindulgo,καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου.
Возглашє́ніє:112Laŭte, kroĉante al «Al Vi, Sinjoro»: 
Я́ко подоба́єтъ тєбѣ̀114Pastro: Ĉar al Vi sola konvenasὍτι πρέπει σοι
вся́кая сла́ва, чє́сть и поклонє́ніє,115ĉiaj gloro, honoro kaj adoro, al laπᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,116Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.117nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.118Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Діа́конъ поклони́вся уступа́єтъ отъ мѣ́ста своєго̀, и отшє́дъ стои́тъ прєдъ іко́ною Хрісто́вою, дєржя̀ и ора́рь трємѝ пє́рсты дєсны́я рукѝ.119La diakono sin klinas kaj deiras antaŭ la ikonon de la Savanto, kie li restas dum la unua antifono estas kantata. 
Пє́рвый антіфо́нъ120La unua antifonoΑ´ Ἀντίφωνον καὶ ἐφύμνιον
 121Dimanĉe, iom el Ps 103: 
Лик: Благословѝ, душє̀ моя̂, Го́спода.122Ĥoro: Benu, ho mia animo, la Eternulon,Χορὸς: Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον
Благословє́н єсѝ, Го́споди.123Benata estu, Sinjoro. [Ps 124:6] 
Благословѝ, душє̀ моя̀, Го́спода,124Benu, ho mia animo, la Eternulon, 
и вся̂ вну́трєнняя моя̂ и́мя свято́є Єго̀.125Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·
‹ Благословѝ, душє̀ моя̀, Го́спода,126‹ Benu, ho mia animo, la Eternulon,εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον
и нє забыва́й всѣ́хъ воздая́ній Єго̀.127Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ·
› Очища́ющаго вся̂ бєззако́нія твоя̂,128› Li pardonas ĉiujn viajn pekojn,τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου,
исцѣля́ющаго вся̂ нєду́ги твоя̂.129Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn;τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου·
‹ Избавля́ющаго отъ истлсѣ́нія живо́тъ твой,130‹ Li savas de la tombo vian vivon,τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου,
вѣнча́ющаго тя ми́лостию и щєдро́тами.131Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco.τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς·
› Исполня́ющаго во благи́хъ жєла́ниє твоє̀:132› Li satigas per bonaĵoj vian maljunan aĝon,τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου,
обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя̀.133Ke via juneco renoviĝas kiel ĉe aglo.ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.
‹ Щє́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь,134‹ Favorkora kaj kompatema estas la Eternulo,οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος,
долготєрпѣли́въ и многоми́лостивъ.135Longetolerema kaj tre bona.μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·
› Благословѝ, душє̀ моя̀, Го́спода,136› Benu, ho mia animo, la Eternulon,Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον
и вся̂ вну́трєняя моя̂,137Kaj mia tuta internaĵoκαί, πάντα τὰ ἐντός μου,
и́мя свято́є Єго̀.138Lian sanktan nomon.τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·
Благословє́нъ єсѝ Го́споди.139Benata estu, Sinjoro. 
 140En la tagoj ordinaraj, versikloj el Ps 92: 
Благо есть исповедатися Господеви.141› Bone estas glori la EternulonΚύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ
 142Kaj prikanti Vian nomon, ho Plejaltulo …πάντων δεσπόζει.
Молитвами Богородицы,143Per la preĝoj de la Dipatrino,Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
Спасе, спаси нас. 144Savanto, nin savu.Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
145‹ … Rakonti matene pri Via boneco 
 146Kaj nokte pri Via fideleco, 
 147Per la preĝoj de la Dipatrino,Ταῖς πρεσβείαις…
 148Savanto, nin savu. 
Сла́ва Отцу̀ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.149› Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ.150nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Молитвами Богородицы,151Per la preĝoj de la Dipatrino,Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
Спасе, спаси нас. 152Savanto, nin savu.Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
По исполнє́ніи жє антіфо́на, пришє́дъ діа́конъ и ста́въ на обы́чномъ мѣ́стѣ и поклони́вся, глаго́лєтъ:153Malgranda litanio 
Па́ки и па́ки154Diakono: Ree kaj reeΔιάκονος: Ἔτι καὶ ἔτι,
ми́ромъ Го́споду помо́лимся.155pace al la Sinjoro ni preĝu.ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.156Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Заступѝ, спасѝ,157Diakono: Defendu, savu,Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй и сохранѝ на́съ Бо́жє,158kompatu kaj gardu nin, Dio,ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,
твоє́ю благода́тію.159per Via graco.τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.160Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— Прєсвяту́ю, прєчи́стую,161Diakono: La sanktegan, la puregan,Διάκονος: Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
прєблагословє́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу162la plejbenitan, gloran Reĝinon nian,ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν,
Богоро́дицу и приснодѣ́ву Марíю163la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian,Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
со всѣ́ми святы́ми помяну́вшє,164kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte,μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες,
са́ми сєбє̀, и другъ дру́га,165nin mem, unu la alianἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους
и вє́сь живо́тъ на́шъ166kaj tutan vivon nianκαὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Хрісту̀ Бо́гу прєдади́мъ.167al Kristo Dio ni submetu.Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.168Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Моли́тва втора́го антіфо́на:170La pastro mallaŭte diras la preĝon de la dua antifono:Εὐχὴ Ἀντιφώνου Β´
Го́споди Бо́жє на́шъ,171Sinjoro nia Dio,Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
спасѝ лю́ди твоя̂172savu Vian popolonσῶσον τὸν λαόν σου
и благословѝ достоя́ніє твоє̀,173kaj benu Vian heredon,καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου·
исполнє́ніє цє́рквє твоєя̀ сохранѝ,174la plenecon de Via eklezio garduτὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον·
освятѝ лю́бящыя175kaj sanktigu tiujn,ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν
благолѣ́піє до́му твоєго̀:176kiuj amas la belornamon de Via domo,εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου·
ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви божє́ствєнною твоє́ю си́лою,177Vi ilin glorigu per Via dia fortoσὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει
и нє оста́ви на́съ178kaj ne malatentu nin,καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς
упова́ющихъ на тя̀.179esperantojn je Vi,τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.
Возглашє́ніє:180Laŭte: 
Я́ко твоя̀ дєржа́ва,181Ĉar Via estas potencoὍτι σὸν τὸ κράτος
и твоє̀ є́сть ца́рство182kaj Via estas regno,καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
и си́ла и сла́ва,183kaj forto, kaj gloro,καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα,
Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,184de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito,τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.185nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.186Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
И поє́тся подо́бнѣ отъ пѣвцє́въ вторы́й антіфо́нъ; діа́конъ жє подо́бнѣ твори́тъ, я́кожє и въ пє́рвой моли́твѣ. [Ѱал. р҃мє]188La dua antifono [Ps 146]Β´ Ἀντίφωνον καὶ ἐφύμνιον
‹ Хвалѝ, душє̀ моя̀, Го́спода.189Ĥoro: Gloru, ho mia animo, la Eternulon.Χορὸς: Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον·
Восхвалю̀ Го́спода въ животѣ̀ моє́мъ,190Mi gloros la Eternulon en la daŭro de mia tuta vivo,αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου,
пою̀ Бо́гу моєму̀, до́ндєжє є́смь.191Mi kantos al mia Dio tiel longe, kiel mi estos.ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.
› Нє надѣ́йтєся на кня̂зи,192‹ Ne fidu eminentulojn,μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας,
на сы́ны чєловѣ́чєскія, въ ни́хжє нѣ́сть спасєнія.193homidon, kiu ne povas helpi.ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία.
‹ Изыдєт дух єго,194› Eliras lia spirito,ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.
и возвратится в зємлю свою:195li reiras en sian teron;καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ·
в той дєнь погибнут вся̂ помышлєнія єго.196Kaj en tiu tago neniiĝas ĉiuj liaj intencoj.ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ.
› Блажє́н, ємужє Бог Иаковль помощник єго,197‹ Bone estas al tiu, kies helpo estas la Dio de Jakobo,μακάριος οὗ ὁ Θεὸς ᾿Ιακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ,
упованиє єго на Господа Бога своєго.198kiu esperas al la Eternulo, lia Dio,ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ
‹ Сотворшаго нєбо и зємлю,199› Kiu kreis la ĉielon kaj la teron,τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,
морє и вся, яжє в них.200La maron, kaj ĉion, kio estas en ili,τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
› Хранящаго истину в вєк,201‹ Kiu gardas la veron eterne;τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶνα,
творящаго суд обидимым,202Kiu faras justecon al la prematoj,ποιοῦντα κρῖμα τοῖς ἀδικουμένοις,
дающаго пищу алчущим.203Donas panon al la malsataj.διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι.
‹ Господь рєшит окованныя,204› La Eternulo liberigas la malliberulojn;Κύριος λύει πεπεδημένους,
Господь умудряєт слєпцы.205La Eternulo malfermas la okulojn al la blinduloj;Κύριος σοφοῖ τυφλούς,
› Господь возводит низвєржєнныя,206‹ La Eternulo restarigas la kurbigitojn;Κύριος ἀνορθοῖ κατερραγμένους,
Господь любит правєдники.207La Eternulo amas la virtulojn;Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους,
‹ Господь хранит пришєльцы,208› La Eternulo gardas la enmigrintojn,Κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους·
сира и вдову пріимєт,209Subtenas orfon kaj vidvinon;ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται
и путь грєшных погубит.210Sed la vojon de malvirtuloj Li pereigas.καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ.
› Воцарится Господь во вєк,211‹ La Eternulo reĝas eterne,βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα,
Бог твой, Сионє,212Via Dio, ho Cion,ὁ Θεός σου, Σιών,
в род и род.213  por ĉiuj generacioj.εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
(Сла́ва Отцу̀214(Gloro al la PatroΔόξα Πατρὶ
и Сы́ну215kaj al la Filoκαὶ Υἱῷ
и Свято́му Ду́ху.)216kaj al la Sankta Spirito)καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ.217nun kaj ĉiam kaj eterne.Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ами́нь.218Amen.Ἀμήν.
Єдиноро́дный Сы́нє219La Solenaskita Filo 
Єдиноро́дный Сы́нє и Сло́вє Бо́жій,220Ĥoro: Solenaskita Filo kaj Vorto de Dio,Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
Бєзсмє́ртєнъ Сый,221estante senmorta,ἀθάνατος ὑπάρχων
и изво́ливый спасє́нія на́шєго ра́ди воплоти́тися222bonvole enkarniĝinta por nia savoκαὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν,
  отъ Святы́я Богоро́дицы223  el la sankta Dipatrinoσαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου
    и Приснодѣ́вы Марíи,224    kaj Ĉiamvirgulino Maria,καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
нєпрєло́жно вочєловѣ́чивыйся;225senŝanĝe enhomiĝinteἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας
распны́йся жє,226kaj Vin lasinte krucumi,σταυρωθείς τε,
Хрістє̀ Бо́жє,227ho Kristo Dio,Χριστὲ ὁ Θεός,
смє́ртию смє́рть попра́вый,228per morto morton Vi venkis;θανάτῳ θάνατον πατήσας,
єди́нъ Сый Святы́я Тро́ицы,229estante Unu el la Sankta Triunuo,εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος,
спрославля́ємый Отцу̀ и Свято́му Ду́ху,230kunglorata kun la Patro kaj la Sankta Spirito,συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
спасѝ на́съ.231savu nin.σῶσον ἡμᾶς.
Ма́лая єктєнія́233Malgranda litanio: 
Діа́конъ: Па́ки и па́ки234Diakono: Ree kaj reeΔιάκονος: Ἔτι καὶ ἔτι
ми́ромъ Го́споду помо́лимся.235pace al la Sinjoro ni preĝu.ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.236Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— Заступѝ, спасѝ,237Diakono: Defendu, savu,Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй и сохранѝ на́съ238kompatu kaj gardu nin,ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς,
Бо́жє, твоє́ю благода́тію.239Dio, per Via graco.ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.240Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— Прєсвяту́ю, прєчи́стую,241Diakono: La sanktegan, la puregan,Διάκονος: Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
прєблагословє́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу242la plejbenitan, gloran Reĝinon nian,ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν
Богоро́дицу и приснодѣ́ву Марíю243la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian,Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
со всѣ́ми святы́ми помяну́вшє,244kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte,μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες,
са́ми сєбє̀, и другъ дру́га,245nin mem, unu la alianἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους
и вє́сь живо́тъ на́шъ246kaj tutan vivon nianκαὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Хрісту̀ Бо́гу прєдади́мъ.247al Kristo Dio, ni submetu.Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.248Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Моли́тва трє́тіяго антіфо́на:250Preĝo de la tria antifono:Εὐχὴ Ἀντιφώνου Γ´
И́жє о́бщыя сія̂, и согла̂сныя дарова́вый на́мъ моли̂твы,251Vi, Kiu donacis al ni ĉi tiujn komunajn kaj konsentajn preĝojnἹερεὺς: Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος προσευχάς,
и́жє и двѣма̀ илѝ трє́мъ согласу́ющымся о и́мєни твоє́мъ прошє́нія пода́ти обѣща́вый,252kaj promesis plenumi petojn de du aŭ tri konsentintoj en Via nomo,ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισὶ συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος,
са́мъ и ны́нѣ ра̂бъ твои́хъ прошє́нія къ полє́зному испо́лни,253ankaŭ nun la petojn de Viaj sklavoj laŭ utilo plenumu,αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήματα πρὸς τὸ συμφέρον πλήρωσον,
подая̀ на́мъ и въ настоя́щємъ вѣ́цѣ254donante al ni en ĉi epokoχορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι
позна́ніє твоєя̀ и́стины,255komprenon pri Via veroτὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας
и въ бу́дущємъ живо́тъ вѣ́чный да́руя.256kaj en la estonta vivon eternan donaconte,καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόμενος.
Возглашє́ніє:257Laŭte: 
Я́ко бла́гъ и чєловѣколю́бєцъ Бо́гъ єсѝ,258Pastro: Ĉar Dio bona kaj homama estas ViὍτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,259kaj Vin ni gloras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,260la Patron, la Filon kaj la Sanktan Spiriton,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.261nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.262Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Здѣ̀ отвєрза́ются двє́ри на ма́лый вхо́дъ. Пѣва́єму жє трє́тієму антіфо́ну отъ пѣвцє́въ, илѝ блажє́ннамъ, а́щє є́сть нєдѣ́ля, єгда̀ пріи́дутъ на Сла́ва: ієрє́й и діа́конъ, ста́вшє прєдъ свято́ю трапє́зою, творя́тъ покло́ны трѝ.264La tria antifono, «Feliĉaj» [Mt 5]:Οι Μακαρισμοι
‹ Во Ца́рствіи Твоє́мъ помянѝ на́съ, Го́споди,266Ĥoro: En Via regno memoru nin, Sinjoro,Εν τη βασιλεια σου μνησθητι ημων Κυριε,
єгда̀ пріидєши во Ца́рствіи Твоє́мъ.267  kiam vi venos en vian regnon.οταν ελθης εν τη βασιλεια σου.
‹ Блажє́ни ни́щіи ду́хом,268‹ Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito,Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
я́ко тѣ́хъ є́сть Ца́рство Нєбє́сноє.269  ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
› Блажє́ни пла́чущіи,270› Feliĉaj estas la plorantaj,μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
я́ко тíи утѣ́шатся.271  ĉar ili konsoliĝos.ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
‹ Блажє́ни кро́тціи,272‹ Feliĉaj estas la humilaj,μακάριοι οἱ πραεῖς,
я́ко тíи наслѣ́дятъ зє́млю.273  ĉar ili heredos la teron.ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
› Блажє́ни274› Feliĉaj estas tiuj,μακάριοι
а́лчущіи и жа́ждущіи пра́вды,275  kiuj malsatas kaj soifas justecon,οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
я́ко тíи насы́тятся.276  ĉar ili satiĝos.ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
‹ Блажє́ни ми́лостивіи,277‹ Feliĉaj estas la kompatemaj,μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
я́ко тíи поми́ловани бу́дутъ.278  ĉar ili ricevos kompaton.ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
› Блажє́ни чи́стіи сє́рдцємъ,279› Feliĉaj estas la kore puraj,μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,
я́ко тíи Бо́га у́зрятъ.280  ĉar ili vidos Dion.ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
‹ Блажє́ни миротво́рцы,281‹ Feliĉaj estas la pacigantoj,μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,
я́ко тíи сы́новє Бо́жіи нарєку́тся.282  ĉar filoj de Dio ili estos nomataj.ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
› Блажє́ни283› Feliĉaj estas tiuj,μακάριοι
изгна́ни пра́вды ра́ди,284  kiuj estas persekutitaj pro justeco,οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
я́ко тѣ́хъ є́сть Ца́рство Нєбє́сноє.285  ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
‹ Блажє́ни єстє̀,286‹ Feliĉaj estas vi,μακάριοί ἐστε
єгда̀ поно́сят ва́мъ, и иждєну́тъ,287  kiam oni vin riproĉos kaj persekutosὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν
и рєку́тъ вся́къ зо́лъ глаго́лъ на вы̀, лжу́щє Мєнє̀ ра́ди.288  kaj false vin kalumnios pro mi.καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ·
› Ра́дуйтєся и вєсєли́тєся,289‹ Ĝoju kaj raviĝu,χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε,
я́ко мзда̀ ва́ша мно́га на нєбєсє́хъ.290  ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo;ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
Сла́ва Отцу̀291Gloro al la PatroΔόξα Πατρὶ
и Сы́ну292kaj al la Filoκαὶ Υἱῷ
и Свято́му Ду́ху.293kaj al la Sankta Spiritoκαὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ.294nun kaj ĉiam kaj eterne.Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ами́нь.295Amen.Ἀμήν.
Та́жє пріє́мъ ієрє́й свято́є єва́нгєліє, дає́тъ діа́кону, и и́дутъ отъ дєсны́я страны̀ созадѝ прєсто́ла, и та́ко изшє́дшє сѣ́вєрною страно́ю, прєдъиду́щымъ ѝмъ лампа́дамъ, творя́тъ ма́лый вхо́дъ, и ста́вшє на обы́чномъ мѣ́стѣ, приклоня́ютъ о́ба главы̂,296La malgranda eniroἩ Μικρὰ Εἴσοδος
 297 Ἐνῶ ψάλλεται τὸ Γ´ Ἀντίφωνο καὶ τὸ Ἀπολυτίκιο, γίνεται ἡ Εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου.
 298 Χορὸς: Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
 299 Αἰνεσάτωσαν τὸν Θεὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ.
и діа́кону рє́кшу:300La diakono mallaŭte: 
Го́споду помо́лимся301Ni preĝu al la Sinjoro.Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
 302 Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
глаго́лєтъ ієрє́й моли́тву вхо́да та́йно. Моли́тва вхо́да:303La pastro diras la preĝon de la eniro: 
Влады́ко Го́споди Бо́жє на́шъ,304Mastro Sinjoro, nia Dio,Ἱερεὺς: Δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
уста́вивый нєбєсѣ́хъ305stariginta en la ĉieloὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς
чи́ны и во́инства а́нгєлъ и арха̂нгєлъ306legiojn kaj armeojn da anĝeloj kaj ĉefanĝelojτάγματα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων
въ служє́ніє твоєя̀ сла́вы,307por servado al Via gloro;εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης,
сотворѝ со вхо́домъ на́шимъ308faru, ke kun nia eniroποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν
вхо́ду святы́хъ а́нгєловъ бы́ти,309okazu eniro de sanktaj anĝeloj,εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι,
сослужа́щихъ на́мъ,310kunservantaj kun niσυλλειτουργούντων ἡμῖν
и сославосло́вящихъ твою̀ бла́гость.311kaj kunglorantaj Vian bonecon.καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα.
Я́ко подоба́єтъ тєбѣ̀ вся́кая сла́ва, чє́сть и поклонє́ніє,312Ĉar al Vi sola konvenas ĉiaj gloro, honoro kaj adoro,Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,313al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.314nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 315Amen.Ἀμήν.
Моли́твѣ жє сконча́вшєйся, глаго́лєтъ діа́конъ ко свящє́ннику, показу́яй къ восто́ку дєсни́цєю, дєржя̀ вку́пѣ и ора́рь трємѝ пє́рсты:316  
Благословѝ, влады́ко, святы́й вхо́дъ.317Diakono: Benu, estro, la sanktan eniron.Διάκονος: Εὐλόγησον, δέσποτα, τὴν ἁγίαν εἴσοδον.
И ієрє́й, благословля́я, глаго́лєтъ:319  
Благословє́нъ вхо́дъ святы́хъ твои́хъ,320Pastro: Benata estu la eniro de viaj sanktuloj,Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου·
всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.321Sinjoro, ĉiam, nun kaj eterne.πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 322 Ἀμήν.
Посє́мъ діа́конъ подає́тъ єва́нгєліє свящє́ннику и цєлу́єтъ ієрє́й єва́нгєліє. Испо́лньшуся жє конє́чному тропарю̀, вхо́дитъ діа́конъ посрєдѣ́, и ста́въ прєдъ ієрє́ємъ возвыша́єтъ ма́ло ру́цѣ, и показу́яй свято́є єва́нгєліє, глаго́лєтъ вєлєгла́сно:323La diakono prezentas la evangelion al la pastro, kaj tiu ĝin kisas. Post la fino de la 3a antifono la diakono levetas la evangelion por ĝin vidigi kaj proklamas: 
Прєму́дрость, про́сти.324Diakono: Saĝeco! Rekte staru!Διάκονος: Σοφία! Ὀρθοί!
Та́жє поклони́вся, са́мъ жє и ієрє́й созадѝ єго̀, вхо́дитъ во святы́й олта́рь: и діа́конъ у́бо полага́єтъ свято́є єва́нгєліє на святѣ́й трапє́зѣ.325Sin klininte, la diakono eniras la altarejon tra la reĝa pordo, sekvate de la pastro; la diakono metas la evangelion sur la altaron. 
Пѣвцы̀ жє пою́тъ:326La ĥoro dume kantas: 
Пріиди́тє, поклони́мся327Ni venu kaj kliniĝuΧορὸς: Δεῦτε προσκυνήσωμεν
и припадє́мъ ко Хрісту̀.328kaj teren falu antaŭ Kristo.καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ.
Спасѝ ны Сы́нє бо́жій,329Savu nin, ho Filo de Dio,Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,
во святы́хъ ди́вєнъ сы́й,330en la sanktuloj mirinda,ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,
пою́щыя тѝ, аллилу́іа. (єди́ножды)331kantantojn al Vi: Haleluja.ψάλλοντάς σοι ἀλληλούϊα.
А́щє жє нєдѣ́ля:333Himnetoj laŭ la regularo.Μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια καὶ τὸ Κοντάκιον.
Воскрєсы́й изъ мє́ртвыхъ,334  
пою́щыя тѝ, аллилу́іа. (єди́ножды)335 Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
 336 Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Та́жє, обы̂чныя тропари̂. Ієрє́й жє глаго́лєтъ моли́тву сію̀:337La Trisankta kanto 
Моли́тва трисвята́го пѣ́нія:338La pastro mallaŭte preĝas: 
Бо́жє святы́й,339Ho Dio sankta,Ἱερεὺς: Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος,
и́жє во святы́хъ почива́яй,340en la sankteco loĝanta,ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος,
трисвяты́мъ гла́сомъ отъ сєрафíмовъ воспѣва́ємый341per trisankta kantado de la serafoj himnata,ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος
и отъ хєрувíмовъ славосло́вимый,342de la keruboj glorata,καὶ ὑπὸ τῶν χερουβεὶμ δοξολογούμενος
и отъ вся́кія нєбє́сныя си́лы покланя́ємый,343kaj de ĉiuj ĉielaj fortoj honorata;καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος·
и́жє отъ нєбытія̀ во є́жє бы́ти привєды́й вся́чєская,344el neesto en estadon ĉion kondukinta;ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα·
созда́вый чєловѣ́ка по о́бразу твоєму̀ и по подо́бію,345la homon laŭ Via bildo kaj similo kreinta,ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα σὴν
и вся́кимъ твои́мъ дарова́ніємъ украси́вый,346kaj per ĉiaj Viaj donacoj ornaminta;καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας·
дая́й прося́щєму прєму́дрость и ра́зумъ,347al petanto donanta saĝon kaj prudenton;ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν
и нє прєзира́яй согрѣша́ющаго,348pekulon ne ignoranta,καὶ μὴ παρορῶν ἁμαρτάνοντα·
но полага́яй на спасє́ніє покая́ніє,349  sed malfermanta penton por saviĝo;ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς
сподо́бивый на́съ,350indiginta nin, 
смирє́нныхъ и нєдосто́йныхъ ра̂бъ твои́хъ,351Viajn humilajn kaj neindajn sklavojn,καὶ ἀναξίους δούλους σου
и въ ча́съ сє́й ста́ти прєдъ сла́вою352nun stari antaŭ la gloroκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης
свята́го твоєго̀ жє́ртвєнника,353de Via sankta altaroτοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου
и до́лжноє тєбѣ̀ поклонє́ніє и славосло́віє приноси́ти:354kaj oferi al Vi decan adoradon kaj gloradonκαὶ τὴν ὀφειλομένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν·
са́мъ, Влады́ко,355- Mem, Mastro,αὐτός, Δέσποτα,
пріимѝ и отъ у́стъ на́съ грѣ́шныхъ356akceptu el niaj pekulaj buŝojπρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν
трисвяту́ю пѣ́снь,357la Trisanktan himnon,τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν Τρισάγιον Ὕμνον
и посѣтѝ ны бла́гостію твоє́ю,358kaj vizitu nin per Via graco;καὶ ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου·
простѝ на́мъ вся́коє согрѣшє́ніє359pardonu al ni ĉian pekonσυγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα
во́льноє жє и нєво́льноє,360volan kaj nevolan;ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον·
освятѝ на́шя ду́шы и тѣлєса̀,361sanktigu niajn animojn kaj korpojn,ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα·
и да́ждь на́мъ въ прєподо́біи служи́ти тєбѣ̀362kaj donu al ni pie Vin serviκαὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι
вся̂ дни̂ живота̀ на́шєго,363dum ĉiuj tagoj de nia vivoπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν·
моли́твами святы́я Богоро́дицы,364pro la preĝoj de la Sankta Dipatrinoπρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου
и всѣ́хъ святы́хъ,365kaj de ĉiuj sanktuloj,καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
отъ вѣ́ка тєбѣ̀ благоугоди́вшихъ.366ekde la pratempo sukcesintaj al Vi plaĉi.τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων.
 368Diakono: Al la Sinjoro ni preĝu. 
 369Popolo: Sinjoro, kompatu. 
Єгда̀ жє пріи́дутъ въ послѣ́дній тропа́рь, глаго́лєтъ діа́конъ ко ієрє́ю, прикло́нь вку́пѣ главу̀, и ора́рь въ руцѣ̀ дєржя̀ трємѝ пє́рсты:370  
Благословѝ, влады́ко, врє́мя трисвята́го.371Diakono: Benu, estro, la tempon de la Trisankta.Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸν καιρὸν τοῦ Τρισαγίου.
Ієрє́й жє, зна́мєнуя єго̀, глаго́лєтъ:373La pastro, krucosignante la diakonon:Καὶ ὁ ἱερεύς, σφραγίζων αὐτόν, ἐκφωνεῖ·
Я́ко свя́тъ єсѝ Бо́жє на́шъ,374Ĉar Vi estas sankta, nia Dio,Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,375kaj Vin ni gloras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,376Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно.377nun kaj ĉiam …νῦν καὶ ἀεὶ
Сконча́вшуся жє тропарю̀, прихо́дитъ діа́конъ бли́зъ святы́хъ двє́рій, и наво́дя орарє́мъ, пє́рвѣє у́бо ко іко́нѣ Хрісто́вѣ глаго́лєтъ:379En la Rusa eklezio oni kutimas aldoni ankaŭ jenan preĝeton: 
Го́споди, спасѝ благочєсти̂выя, и услы́ши ны̀.380Diakono: Sinjoro, savu la piulojn, kaj aŭdu nin. 
 381Popolo: Sinjoro, savu la piulojn, kaj aŭdu nin. 
Та́жє наво́дитъ, глаго́ля ко внѣ̀ стоя́щымъ вєлєгла́сно:382La diakono sin turnas al la popolo kaj levas sian stolon: 
И во вѣ́ки вѣко́въ.383Diakono: … kaj eterne.καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.384Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Пѣва́єму жє трисвято́му, глаго́лютъ и са́ми, ієрє́й жє и діа́конъ, трисвято́є; творя́щє вку́пѣ и покло́ны трѝ прєдъ свято́ю трапє́зою.386La pastro kaj la diakono, kunkantante kun ĉiuj la Trisanktan, trifoje sin klinas antaŭ la altaro:Ο Τρισάγιος Ὕμνος
Святы́й Бо́жє,387Sankta Dio,Ἅγιος ὁ Θεός,
Святы́й Крѣ́пкій,388sankta forta,ἅγιος Ἰσχυρός,
Святы́й Бєзсмє́ртный,389sankta senmorta,ἅγιος Ἀθάνατος·
поми́луй на́съ. (Три́жды)390kompatu nin. (Trifoje)ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς)
(Сла́ва Отцу̀391(Gloro al la Patro,Δόξα Πατρὶ
и Сы́ну392Filoκαὶ Υἱῷ
и Свято́му Ду́ху.393kaj Sanktaκαὶ Ἁγίῳ Πνεύματι·
И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ.394Spirito nun kaj ĉiam kaj eterne.καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ами́нь.)395Amen.)Ἀμήν.
Святы́й Бєзсмє́ртный, поми́луй на́съ.397Sankta senmorta, kompatu nin.Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Святы́й Бо́жє,398Sankta Dio,Ἅγιος ὁ Θεός,
Святы́й Крѣ́пкій,399sankta forta,ἅγιος Ἰσχυρός,
Святы́й Бєзсмє́ртный,400sankta senmorta,ἅγιος Ἀθάνατος·
поми́луй на́съ.401kompatu nin.ἐλέησον ἡμᾶς.
Та́жє глаго́лєтъ діа́конъ ко ієрє́ю:403La klerikoj, sin klininte antaŭ la altaro, iras al la altejo: 
Повєлѝ, влады́ко.404Diakono: Ordonu, estro.Κέλευσον, δέσποτα.
И отхо́дита къ го́рнєму мѣ́сту; и ієрє́й отходя̀ глаго́лєтъ:405  
Благословє́нъ гряды́й во и́мя Госпо́днє.406Pastro: Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo. [Ps 118:26]Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
 407La diakono, almontrante la altejon: 
Діа́конъ: Благословѝ, влады́ко, го́рній прєсто́лъ.408Benu, estro, la altan tronon.Εὐλόησον, δέσποτα, τὴν ἄνω καθέδραν.
Ієрє́й: Благословє́нъ єсѝ409Pastro: Benata estas ViΕὐλογημένος εἶ
на прєсто́лѣ сла́вы ца́рствія твоєго̀,410sur la trono de Via regno,ἐπὶ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου,
сѣдя́й на хєрувíмѣхъ,411sidanta sur la keruboj,ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ,
всєгда̀,412en ĉiuj tempoj,πάντοτε,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.413nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
(Вѣ́датєльно, я́ко свящє́ннику нє подоба́єтъ на го́рнєє мѣ́сто восходи́ти, нижє̀ сѣдѣ́ти на нє́мъ: но сѣдѣ́ти во странѣ̀ го́рняго прєсто́ла, изъ ю́жныя страны̀.)415Legoj:Ἁναγνώσματα
И по исполнє́ніи трисвята́го, діа́конъ, пришє́дъ прєдъ святы̂я двє́ри, глаго́лєтъ:416  
Во́нмємъ.417Diakono: Ni atentu.Διάκονος: Πρόσχωμεν.
Ієрє́й: Ми́ръ всѣ̂мъ.418Pastro: Pacon al ĉiuj.(Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.
Чтє́цъ: И ду́хови твоєму̀.419Legisto: Kaj al via spirito.Χορὸς: Καὶ τῶ πνεύματί σου.)
Діа́конъ: Прєму́дрость.420Diakono: Saĝeco.Διάκονος: Σοφία.
И чтє́цъ, прокíмєнъ, ѱало́мъ Дави́довъ.421Legisto: Prokimeno, modalo… (proklamas la prokimenon kun ĝiaj versoj)Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὴν ἀποστολικὴν περικοπήν.
 422Ĥoro: (Kantas la prokimenon 2½ da fojoj) 
Діа́конъ: Прєму́дрость.423Diakono: Saĝeco.Διάκονος: Πρόσχωμεν.
Чтє́цъ: Дѣя́ній святы́хъ апо́столъ чтєніє. (Илѝ: Собо́рнаго посла́нія Іа́ковля, илѝ Пєтро́ва чтє́ніє. Илѝ: Къ ри́мляномъ, илѝ Къ корíнѳяномъ, илѝ Къ гала́томъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чтє́ніє.)424Legisto: Legaĵo el la Agoj de la sanktaj apostoloj ( el la Epistolo ĝenerala de Jakobo el la epistolo Al la galatoj de la sankta apostolo Paŭlo ktp). 
Діа́конъ: Во́нмємъ.425Diakono: Ni atentu. 
Апо́столу жє что́му, діа́конъ пріємъ кади́льницу и ѳѷміа́мъ, прихо́дитъ къ свящє́ннику, и пріє́мъ благословє́ніє отъ нєго̀, кади́тъ святу́ю трапє́зу о́крєстъ, и олта́рь вє́сь, и свящє́нника.426  
Апо́столу жє испо́лньшуся, глаго́лєтъ ієрє́й:427Legado de la Apostollibro. 
Ми́ръ тѝ.428Pastro: Pacon al vi, legisto.Ἱερεὺς: Εἰρήνη σοι τῶ ἀναγινώσκοντι.
Чтє́цъ: И Ду́хови твоєму̀.429Legisto: Kaj al via spirito. 
Діа́конъ: Прєму́дрость.430Diakono: Saĝeco. 
Чтє́цъ: Аллилу́іа.431Legisto: Haleluja, modalo … (kaj proklamas la versojn de haleluja) 
 432Popolo: Haleluja (trifoje post ĉiu verso).Χορὸς: Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.
Ієрє́й жє, сто́я прєдъ свято́ю трапє́зою, глаго́лєтъ моли́тву сію̀.433La pastro, starante antaŭ la altaro, mallaŭte diras ĉi tiun preĝon:Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Моли́тва прє́ждє єва́нгєліа:434La preĝo antaŭevangelia 
Возсія́й въ сєрдца́хъ на́шихъ.435Pastro: Briligu en niaj koroj,Ἱερεὺς: Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,
Чєловѣколю́бчє Влады́ко,436ho Homamanto, Sinjoro,φιλάνθρωπε Δέσποτα,
твоєго̀ богоразу́мія нєтлѣ́нный свѣ́тъ,437Vian puran lumon de Diekkonoτὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς
и мы́слєнныя на́ши отвє́рзи о́чи,438kaj malfermu niajn mensajn okulojn,καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς
во єва́нгєльскихъ твои́хъ проповѣ́даній разумѣ́ніє:439por ke ni komprenu Vian evangelian predikon,εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν.
вложѝ въ на́съ и стра́хъ блажє́нныхъ твои́хъ за́повѣдєй,440metu en nin timon pri Viaj feliĉigaj ordonoj,Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον,
да плотскîя по́хоти вся̂ попра́вшє,441por ke ni, venkinte ĉiujn korpajn dezirojn,ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας
духо́вноє жи́тєльство про́йдємъ,442trairu la spiritan vivon,καταπατήσαντες πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν,
вся̂, я́жє ко благоугождє́нію твоєму̀, и му́дрствующє и дѣ́ющє.443pensante kaj farante nur la al Vi plaĉan.πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες.
Ты́ бо єсѝ просвѣщє́ніє ду́шъ и тѣлє́съ на́шихъ,444Ĉar Vi estas lumigo de niaj animoj kaj korpoj,Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν,
Хрістє̀ Бо́жє:445Kristo, nia Dio,Χριστὲ ὁ Θεός,
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,446kaj Vin ni glorasκαὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν,
со бєзнача́льнымъ твои́мъ Отцє́мъ,447kun Via senkomenca Patroσὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ
и прєсвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ твои́мъ Ду́хомъ,448kaj Via sanktega, bona kaj viviga Spirito,καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ,449nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ами́нь.450Amen.Ἀμήν.
Діа́конъ жє, кади́льницу отложи́въ на обы́чноє мѣ́сто, прихо́дитъ къ свящєннику, и подклони́въ єму̀ главу̀ свою̀, дєржя̀ и ора́рь со святы́мъ єва́нгєліємъ кра́йними пє́рсты, си́рѣчь, во о́номъ мѣ́стѣ святы́я трапє́зы, глаго́лєтъ:451  
Благословѝ, влады́ко,452Diakono: Benu, estro,Διάκονος: Εὐλόγησον, δέσποτα,
благовѣсти́тєля453min la evangeliontanτὸν εὐαγγελιστὴν
свята́го апо́стола454laŭ la sankta glora apostoloτοῦ ἁγίου Ἀποστόλου
и євангєлíста, имярє́къ.455kaj evangeliisto NN.καὶ Εὐαγγελιστοῦ τοῦδε (Ματθαίου, ἢ Μάρκου, ἢ Λουκᾶ, ἢ Ἰωάννου).
Ієрє́й, зна́мєнуя єго̀, глаго́лєтъ:456La pastro, krucosignante la diakonon: 
Бо́гъ, моли́твами свята́го, сла́внаго, всєхва́льнаго апо́стола и євангєлíста, имярє́къ,457Pro la preĝoj de la sankta glora apostolo kaj evangeliisto NN,Ἱερεὺς: Ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ τοῦδε,
да да́стъ тєбѣ̀ глаго́лъ458Dio donu al vi parolonδῴη σοι ῥῆμα
благовѣству́ющєму си́лою мно́гою,459por evangelii kun granda forto,τῶ εὐαγγελιζομένῳ δυνάμει πολλῇ,
во исполнє́ніє єва́нгєліа460por plenumiĝo de la Evangelioεἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Εὐαγγελίου
возлю́блєннаго Сы́на своєго̀,461de Lia amata Filo,τοῦ ἀγαπητοῦ Τἱοῦ αὐτοῦ,
Го́спода на́шєго Іису́са Хріста̀.462Sinjoro nia Jesuo Kristo.Κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
И подає́тъ єму̀ свято́є єва́нгєліє.463La pastro transdonas la evangelion al la diakono: 
Діа́конъ: Ами́нь464Diakono: Amen. (Amen. Amen. Estu al mi laŭ via diro.) 
и поклони́вся свято́му єва́нгєлію, во́змєтъ є̀, и изшє́дъ святы́ми двє́рьми, прєдходя́щымъ єму̀ лампа́дамъ, прихо́дитъ и стои́тъ на амво́нѣ, илѝ на учинє́нномъ мѣ́стѣ.465La diakono eliras tra la reĝa pordo kaj venas al la ambono aŭ alia instrucela loko. 
Ієрє́й жє, стоя̀ прєдъ свято́ю трапє́зою и зря̀ къ за́паду, возглаша́єтъ:466Dua diakono aŭ la pastro: 
Прєму́дрость, простѝ, услы́шимъ свята́го єва́нгєліа.467Saĝeco; ni staru rekte kaj aŭskultu la sanktan evangelion.Ἱερεὺς: Σοφία. Ὀρθοί! Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
Та́жє: Ми́ръ всѣ̂мъ.468Pastro: Pacon al ĉiuj!Εἰρήνη πᾶσι.
Лю́діє: И Ду́хови твоєму̀.469Popolo: Kaj al via spirito.Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Діа́конъ: Отъ имярє́къ свята́го єва́нгєліа чтє́ніє.470Diakono: Legaĵo el la sankta evangelio laŭ NN.Διάκονος: Ἐκ τοῦ κατά (τοῦ δεῖνος) ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.
Ли́къ: Сла́ва тєбѣ̀ Го́споди, сла́ва тєбѣ́.471  
Ієрє́й: Во́нмємъ.472Pastro: Ni atentu.Ἱερεὺς: Πρόσχωμεν!
А́щє жє су́ть два̀ діа̂кона, то єди́нъ да глаго́лєтъ:473Se estas du diakonoj, unu el ili diras: 
Прєму́дрость, про́сти.474Saĝeco; ni staru rekte. 
Та́жє, и: Во́нмємъ.475La dua diakono: Ni atentu. 
Испо́лнившуся єва́нгєлію, глаго́лєтъ ієрє́й:476La diakono voĉlegas la tagan perikopon, post kio la pastro lin benas:Ὁ Διάκονος ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὴν περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ми́ръ тѝ благовѣству́ющєму.477Pastro: Pacon al vi, evangelianto!Ἱερεὺς: + Εἰρήνη σοι τῷ εὐαγγελιζομένῳ.
Ли́къ: Сла́ва тєбѣ̀ Го́споди, сла́ва тєбѣ́.478Popolo: Gloron al Vi, Sinjoro, gloron al Vi.Χορὸς: Δόξα σοι, Κύριε· δόξα σοι.
И отшє́дъ діа́конъ да́жє до святы́хъ двєрє́й, отдає́тъ свято́є єва́нгєліє свящє́ннику, и затворя́ются па́ки святы̂я двє́ри.479La diakono revenas en la altarejon per la reĝa pordo kaj redonas la evangelion al la pastro. La reĝa pordo refermiĝas. 
Єктєния сугубая480La insista litanioἘκτενὴς Δέησις
Діа́конъ, ста́въ на обы́чномъ мѣ́стѣ, начина́єтъ си́цє:481La diakono eliras el la altarejo sur sian kutiman lokon antaŭ la reĝa pordo kaj sin turnas al la altaro. 
Діа́конъ: Рцє́мъ всѝ отъ всєя̀ душѝ,482Diakono: Diru ni ĉiuj el tuta nia animoΔιάκονος: Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
и отъ всєго̀ помышлє́нія на́шєго рцє́мъ.483kaj el tuta nia menso, diru ni:καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν· εἴπωμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.484Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje).Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον· (Τρίς)
Діа́конъ: Го́споди всєдєржи́тєлю,485Diakono: Sinjoro Ĉiopova,Διάκονος: Κύριε παντοκράτορ,
Бо́жє отє́цъ на́шихъ,486Dio de niaj patroj,ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν,
мо́лимъ ти ся, услы́ши и поми́луй.487ni preĝas al Vi, aŭdu kaj kompatu.δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.488Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje).Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον·
Діа́конъ: Поми́луй на́съ Бо́жє,489Diakono: Korfavoru nin, Dio,Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός,
по вєли́цѣй ми́лости твоє́й,490laŭ Via granda kompatemeco,κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου·
мо́лимъ ти ся, услы́ши и поми́луй.491ni preĝas al Vi, aŭdu kaj kompatu.δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ли́къ: Го́споди поми́луй (три́жды)492Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje).Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον· (Τρίς)
— Єщє̀ мо́лимся о вєли́комъ господи́нѣ и отцѣ̀ на́шємъ святѣ́йшємъ патріа́рхѣ имярє́къ,493Diakono: Ankoraŭ preĝas ni pri nia patriarko (metropolito, ĉefepiskopo) NN (la ekleziestro),Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
и о господи́нѣ на́шємъ прєосвящє́ннѣйшємъ митрополíтѣ (илѝ [архі]єпíскопѣ) имярє́къ,494pri ĉiuj estroj de la ortodoksaj ekleziojἜτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…
и всє́й во Хрістѣ̀ бра́тіи на́шєй.495kaj pri nia episkopo NN.καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)497Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje). 
— Єщє̀ мо́лимся о богохрани́мѣй странѣ̀ на́шєй,498  
властѣ́хъ и во́инствѣ єя̀,499  
да ти́хоє и бєзмо́лвноє житіє̀ поживє́мъ500  
во вся́комъ благочє́стіи и чистотѣ́.501  
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)502  
— Єщє̀ мо́лимся о бра́тіяхъ на́шихъ,503Diakono: Ankoraŭ preĝas niἜτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν,
свящє́нницѣхъ, свящєнномона́сѣхъ,504pri la presbiteroj, diakonoj, gemonaĥojτῶν ἱερέων, ἱερομονάχων διακόνων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν,
и всє́мъ во Хрістѣ̀ бра́тствѣ на́шємъ.505kaj tuta nia frataro en Kristo.καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)506Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje). 
 507Diakono: Ankoraŭ preĝas niἜτι δεόμεθα
 508pri kompato, paco, sano, savo,ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως,
 509malŝarĝo kaj absolvo de pekojσυγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν
 510de la Diaj sklavoj,τῶν δούλων σου,
 511de ĉiuj piaj kaj ortodoksaj kristanoj,πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν,
 512loĝantaj kaj ĉeestantaj en tiu ĉi urboτῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει
 513kaj en la tuta mondo.καὶ τῇ ἐνορίᾳ ταύτῃ,
 514 τῶν ἐπιτρόπων καὶ συνδρομητῶν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, σὺν ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν.
 515Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje). 
— Єщє̀ мо́лимся516Diakono: Ankoraŭ preĝas niἜτι δεόμεθα
о блажє́нныхъ и приснопа́мятныхъ,517  
святѣ́йшихъ патріа́рсѣхъ правосла́вныхъ,518  
и созда́тєлєхъ свята́го хра́ма сєго̀519pri forpasintaj konstruintoj de ĉi tiu sankta domo,ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης
(а́щє во оби́тєли: святы́я оби́тєли сєя̀)520  
и о всѣ́хъ прєждєпочи́вшихъ отцѣ́хъ и бра́тіяхъ, здѣ̀ лєжа́щихъ и повсю́ду правосла́вныхъ.521niaj patroj kaj ĉiuj forpasintaj gefratoj.καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)522Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje). 
— Єщє̀ мо́лимся523Diakono: Ankoraŭ preĝas niἜτι δεόμεθα
о плодонося́щихъ и добродѣ́ющихъ524pri fruktoportantoj, bonfarantojὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων
во святѣ́мъ и всєчєстнѣ́мъ хра́мѣ сє́мъ, тружда́ющихся, пою́щихъ525kaj ĉiuj, kiuj laboradas kaj kantas en ĉi tiu kirko,ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων
и прєдстоя́щихъ лю́дєхъ,526kaj pri la tuta popolo ĉi tie ĉeestantaκαὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ,
ожида́ющихъ отъ тєбє̀ вєли́кія и бога́тыя ми́лости.527kaj atendanta vian riĉan korfavoron.τῶν ἀπεκδεχομένων τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)528Popolo: Sinjoro, kompatu (3-foje). 
Моли́тва прилѣ́жнаго молє́нія:530La pastro mallaŭte diras la preĝon de insista petado: 
Го́споди Бо́жє на́шъ,531Sinjoro, nia Dio,Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
прилѣ́жноє сіє̀ молє́ніє пріимѝ отъ твои́хъ ра̂бъ,532tiun ĉi fervoran preĝon akceptu de Viaj sklavojτὴν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν σῶν δούλων,
  и поми́луй на́съ533  kaj korfavoru ninκαὶ ἐλέησον ἡμᾶς
по мно́жєству ми́лости твоєя̀,534laŭ Via granda boneco,κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου·
и щєдро́ты твоя̂ низпослѝ на ны̀,535kaj Viajn favoraĵojn subensendu sur ninκαὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον ἐφ᾿ ἡμᾶς
  и на вся̂ лю́ди твоя̂,536  kaj sur la tutan popolon,καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου, τὸν
  ча́ющыя отъ тєбє̀ бога́тыя ми́лости.537  atendantan de Vi grandan kaj riĉan kompatemecon.ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος.
Возглашє́ніє:538Laŭte: 
Я́ко ми́лостивъ и чєловѣколю́бєцъ Бо́гъ єсѝ,539Pastro: Ĉar Vi estas korfavora kaj homama DioὍτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις,
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,540kaj Vin ni gloras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,541Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.542nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.543Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
А́щє ли бу́дєтъ о усо́пшихъ приношє́ніє, діа́конъ илѝ ієрє́й глаго́лєтъ єктєнію̀ сію̀:546  
Поми́луй на́съ Бо́жє, по вєли́цѣй ми́лости твоє́й, мо́лимъ ти ся, услы́ши и поми́луй.547  
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)548  
Єщє̀ мо́лимся о упокоє́ніи ду́шъ усо́пшихъ рабо́въ бо́жіихъ, имярє́къ, и о є́жє прости́тися ѝмъ вся́кому прєгрѣшє́нію, во́льному жє и нєво́льному.549  
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)550  
Я́ко да Госпо́дь Бо́гъ учини́тъ ду́шы и́хъ, идѣ́жє пра́вєдніи упокоя́ются.551  
Ли́къ: Го́споди поми́луй. (Три́жды)552  
Ми́лости бо́жія, ца́рства нєбє́снаго, и оставлє́нія грѣхо́въ и́хъ, у Хріста̀ бєзсмє́ртнаго Царя̀ и Бо́га на́шєго про́симъ.553  
Ли́къ: Пода́й Го́споди.554  
Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.555  
Ли́къ: Го́споди поми́луй.556  
Ієрє́й: Бо́жє духо́въ, и вся́кія пло́ти, смє́рть попра́вый и діа́вола упраздни́вый, и живо́тъ мíру твоєму̀ дарова́вый: са́мъ, Го́споди, поко́й ду́шы усо́пшихъ ра̂бъ твои́хъ, имярє́къ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, отню́дужє отбѣжє̀ болѣ́знь, пєча́ль и воздыха́ніє. Вся́коє согрѣшє́ніє, содѣ́янноє и́ми сло́вомъ, илѝ дѣ́ломъ, илѝ помышлє́ніємъ, я́ко благíй чєловѣколю́бєцъ Бо́гъ, простѝ: я́ко нѣ́сть чєловѣ́къ, и́жє жи́въ бу́дєтъ, и нє согрѣши́тъ: ты́ бо єди́нъ кромѣ̀ грѣха̀, пра́вда твоя̀ пра́вда во вѣ́ки, и сло́во твоє̀ и́стина.557  
Возгла́съ:558  
Я́ко ты̀ єсѝ воскрєсє́ніє и живо́тъ и поко́й усо́пшихъ ра̂бъ твои́хъ, имярє́къ, Хрістє̀ Бо́жє на́шъ, и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ, со бєзнача́льнымъ твои́мъ Отцє́мъ, и прєсвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.559  
Ли́къ: Ами́нь.560  
 561Litanio pri kateĥumenojΔέησις ὑπὲρ τῶν Κατηχουμένων
Діа́конъ: Помоли́тєся, оглашє́нніи Го́сподви.562Diakono: Kateĥumenoj, preĝu al la Sinjoro.Διάκονος: Εὔξασθε οἱ κατηχούμενοι τῷ Κυρίῳ.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.563Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— Вѣ́рніи, о оглашє́нныхъ помо́лимся,564Diakono: Fideluloj, ni preĝu pri la kateĥumenoj,Διάκονος: Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν.
да Госпо́дь поми́луєтъ ѝхъ.565ke la Sinjoro kompatu ilin;Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.566Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Огласи́тъ ѝхъ сло́вомъ и́стины.567Diakono: ke Li instruu ilin per la vorto de vero.Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.568Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Откры́єтъ ѝмъ єва́нгєліє пра́вды.569Diakono: ke Li malfermu al ili la Evangelion de justeco;Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.571Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Соєдини́тъ ѝхъ святѣ́й своє́й собо́рнѣй и апо́стольстѣй цє́ркви.572Diakono: ke Li aligu ilin al Sia sankta Katolika kaj Apostola Eklezio;Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.573Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Спасѝ, поми́луй, заступѝ и сохранѝ ѝхъ, Бо́жє, твоє́ю благода́тію.574Diakono: Savu, kompatu, defendu kaj gardu ilin, Dio, per Via graco.Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον αὐτούς, ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.575Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Оглашє́нніи, главы̂ ва́шя Го́сподви приклони́тє.576Diakono: Kateĥumenoj, kapojn viajn al la Sinjoro klinu.Οἱ κατηχούμενοι, τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.577Popolo: Al Vi, Sinjoro!Χορός: Σοί, Κύριε.
Моли́тва о оглашє́нныхъ, прє́ждє свята́го возношє́нія:579Preĝo pri la kateĥumenoj: 
Го́споди Бо́жє на́шъ,580Pastro: Sinjoro nia Dio,Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
и́жє на высо́кихъ живы́й581Kiu en la altoj loĝasὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν
и на смирє́нныя призира́яй,582kaj humilulojn rigardas,καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν,
и́жє спасє́ніє ро́ду чл҃вѣ́чєскому низпосла́вый,583Kiu la savon al la homa gento sendis,ὁ τὴν σωτηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ἐξαποστείλας,
єдиноро́днаго Сы́на твоєго̀584la Unuenaskitan Vian Filon,τὸν μονογενῆ σου Υἱὸν
и Бо́га,585kaj Dion,καὶ Θεόν,
Го́спода на́шєго Іису́са Хріста̀:586Sinjoron nian Jesuon Kriston;τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
при́зри на рабы̂ твоя̂ оглашє́нныя,587rigardu Viajn sklavojn la kateĥumenojn,ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου τοὺς κατηχουμένους,
подкло́ншыя тєбѣ̀ своя̂ вы̂я,588kiuj klinis al vi siajn kapojn,τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὸν ἑαυτῶν αὐχένα·
и сподо́би я̀589kaj indigu ilinκαὶ καταξίωσον αὐτοὺς
во врє́мя благополу́чноє ба́ни пакибытія̀,590en bona tempo akcepti la lavadon de renaskiĝo,ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας,
оставлє́нія грѣхо́въ591malŝarĝon de la pekojτῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν
и одє́жди нєтлѣ́нія,592kaj veston de senputreco,καὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας·
соєдинѝ ѝхъ593aligu ilinἕνωσον αὐτοὺς
святѣ́й твоє́й собо́рнѣй и апо́стольстѣй цє́ркви,594al Via sankta Katolika kaj Apostola Eklezioτῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ
и сопричтѝ ѝхъ избра́нному твоєму̀ ста́ду.595kaj alkalkulu ilin al via elektita grego,καὶ συγκαταρίθμησον αὐτοὺς τῇ ἐκλεκτῇ σου ποίμνῃ.
Возглашє́ніє:596Laŭte: 
Да и тíи съ на́ми597Por ke ankaŭ ili kun niἽνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν
сла́вятъ прєчєстно́є и вєликолѣ́поє и́мя твоє̀,598gloru tutsanktan kaj majestan Vian nomon,δοξάζωσι τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου,
Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,599Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.600nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.601Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
И простира́єтъ антіми́нсъ ієрє́й.602La liturgio de la fideluloj 
 604La unua litanio de la fideluloj: 
Діа́конъ глаго́лєтъ:605  
Єли́цы оглашє́нніи, изыди́тє.606Diakono: Kiuj estas kateĥumenoj, eliru!Διάκονος: Ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε·
А́щє ли є́сть вторы́й діа́конъ, возглаша́єтъ и то́й:607  
Оглашє́нніи, изыди́тє.608Kateĥumenoj, eliru!οἱ κατηχούμενοι, προέλθετε·
Та́жє па́ки пє́рвый:609  
Єли́цы оглашє́нніи, изыди́тє.610 ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε.
Да ни кто̀ отъ оглашє́нныхъ:611Neniu el la kateĥumenoj restu.Μή τις τῶν κατηχουμένων.
єли́цы вѣ́рніи,612  
па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.613  
Ли́къ: Го́споди поми́луй.614  
А́щє ли жє єди́нъ є́сть то́чію діа́конъ, илѝ а́щє ієрє́й слу́житъ бєзъ діа́кона, тогда̀ глаго́лєтъ си́цє:616  
Єли́цы оглашє́нніи, изыди́тє,617  
оглашє́нніи изыди́тє,618  
єли́цы оглашє́нніи изыди́тє:619  
да ни кто̀ отъ оглашє́нныхъ,620  
 621 Ἡ Λειτουργία τῶν Πιστῶν
єли́цы вѣ́рніи,622Kaj ni, la fidelaj,Διάκονος: Ὅσοι πιστοί,
па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.623ree kaj ree pace ni preĝu al la Sinjoro.ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.624Popolo: Sinjoro, kompatu. 
 625 Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
 626 Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Моли́тва вѣ́рныхъ, пє́рвая, по є́жє распрострє́ти антіми́нсъ:627La unua preĝo de la fideluloj: 
 628 Διάκονος: Σοφία.
Благодари́мъ тя̀629Ni dankas Vin,Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι,
Го́споди Бо́жє си́лъ,630Sinjoro, Dio Cebaot,Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων,
сподо́бившаго на́съ прєдста́ти и ны́нѣ631ke Vi rajtigis nin ankaŭ nun stariτῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς παραστῆναι καὶ νῦν
  свято́му твоєму̀ жє́ртвєннику,632  antaŭ Via sankta altaro  τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ
и припа́сти ко щєдро́тамъ твои̂мъ633  kaj ĵeti nin al Via kompatindulgoκαὶ προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου
  о на́шихъ грѣсѣ́хъ,634  pri niaj pekoj  ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ
  и о людски́хъ нєвѣ́дѣніихъ.635  kaj eraroj de la popolo.  τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.
Пріимѝ Бо́жє молє́ніє на́шє,636Akceptu, Dio, nian preĝadon,Πρόσδεξαι ὁ Θεὸς τὴν δέησιν ἡμῶν·
сотворѝ ны досто́йны бы́ти,637kaj faru nin indajποίησον ἡμᾶς ἀξίους γενέσθαι
є́жє приноси́ти тєбѣ̀638  alporti al Vi  τοῦ προσφέρειν σοι
  молє́нія и мольбы̂,639    preĝojn kaj petojn    δεήσεις καὶ ἱκεσίας
и жє́ртвы бєзкро́вныя640kaj sensangajn oferojn    καὶ θυσίας ἀναιμάκτους
  о всѣ́хъ лю́дєхъ твои́хъ:641  pri tuta Via popolo    ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου
и удовлѝ на́съ,642kaj taŭgigu nin,καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς,
  ѝхжє положи́лъ єсѝ въ слу́жбу твою̀ сію̀,643  kiujn Vi destinis al tiu ĉi servado,  οὓς ἔθου εἰς τὴν διακονίαν σου ταύτην
си́лою Ду́ха твоєго̀ свята́го,644per la forto de Via Sankta Spiritoἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματός σου τοῦ Ἁγίου,
нєосуждє́нно и нєпрєткновє́нно645senriproĉe kaj senfaleἀκαταγνώστως καὶ ἀπροσκόπτως,
  въ чи́стѣмъ свидѣ́тєльствѣ со́вѣсти на́шєя,646kun pura konscienco  ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡμῶν,
  призыва́ти тя̀ на вся́коє врє́мя и мѣ́сто:647alvoki Vin ĉiutempe kaj ĉiuloke,  ἐπικαλεῖσθαί σε ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ,
да послу́шая на́съ,648por ke Vi, aŭdinte nin,ἵνα εἰσακούων ἡμῶν,
ми́лостивъ на́мъ бу́дєши,649korfavoru ninἵλεως ἡμῖν εἴης
во мно́жєствѣ твоєя̀ бла́гости.650en la abundo de Via boneco.ἐν τῷ πλήθει τῆς σῆς ἀγαθότητος.
Діа́конъ: Заступѝ, спасѝ,651Diakono: Defendu, savu,Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй и сохранѝ на́съ Бо́жє, твоє́ю благода́тію.652kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.653Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Діа́конъ: Прєму́дрость.654Diakono: Saĝeco.Διάκονος: Σοφία!
Возглашє́ніє:655  
Я́ко подоба́єтъ тєбѣ̀656Pastro: Ĉar al Vi sola konvenasὍτι πρέπει σοι
вся́кая сла́ва, чє́сть и поклонє́ніє,657ĉiaj gloro, honoro kaj adoro,πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,658al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.659nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.660Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
 661La dua litanio de la fideluloj: 
Діа́конъ: Па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.662Diakono: Ree kaj ree pace al la Sinjoro ni preĝu.Διάκονος: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.663Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Єгда̀ ієрє́й єди́нъ слу́житъ, сія̂ нє глаго́лєтъ:664Se la pastro diservas sola, la ĉi-sekvan li ne diras: 
О свы́шнѣмъ ми́рѣ,665Diakono: Pri la paco de supre(Διάκονος: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης,
и спасє́ніи ду́шъ на́шихъ,666kaj pri la savo de niaj animojκαὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
Го́споду помо́лимся.667al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.668Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О ми́рѣ всєго̀ мíра,669Diakono: Pri la paco tutmonda,Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,
благостоя́ніи святы́хъ бо́жіихъ цєрквє́й670la bonstato de la sanktaj Diaj ekleziojεὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν,
и соєдинє́ніи всѣ́хъ, Го́споду помо́лимся.671kaj la unuiĝo de ĉiuj al la Sinjoro ni preĝu.καὶ τῆς τῶν πάντων ἐνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.672Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О святѣ́мъ хра́мѣ сє́мъ,673Diakono: Pri ĉi tiu sanktejo,Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου
и съ вѣ́рою,674kaj pri ĉiuj kun kredo,  καὶ τῶν μετὰ πίστεως,
  благоговѣ́ніємъ675  pieco  εὐλαβείας
  и стра́хомъ бо́жіимъ676  kaj Di-timo  καὶ φόβου Θεοῦ
входя́щихъ во́нь, Го́споду помо́лимся.677en ĝin enirantaj, al la Sinjoro ni preĝu.εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.)
Ли́къ: Го́споди поми́луй.678Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О изба́витися на́мъ679Diakono: Pri ke liberiĝu ni 
  отъ вся́кія ско́рби,680de ĉia sufero, 
  гнѣ́ва681kolero, 
  и ну́жды,682danĝero?? kaj mizero, 
Го́споду помо́лимся.683al la Sinjoro ni preĝu. 
Ли́къ: Го́споди поми́луй.684Popolo: Sinjoro, kompatu. 
Моли́тва вѣ́рныхъ, втора́я:685La dua preĝo de la fideluloj: 
Па́ки, и мно́гажды тєбѣ̀ припа́даємъ,686Ree kaj multefoje antaŭ Vi ni terenfalasἹερεὺς: Πάλιν καὶ πολλάκις σοὶ προσπίπτομεν
тєбѣ̀ мо́лимся, благíй и чєловѣколю́бчє,687kaj al Vi preĝas, ho bona kaj homama:καὶ σοῦ δεόμεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε,
я́ко да призрѣ́въ на молє́ніє на́шє,688Vin turnu al niaj preĝoj,ὅπως ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν,
очи́стиши на́шя ду́шы и тѣлєса̀689purigu niajn animojn kaj korpojnκαθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα
  отъ вся́кія сквє́рны пло́ти и ду́ха,690  de ĉia malpureco karna kaj spirita,  ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος
и да́си на́мъ нєпови́нноє и нєосуждє́нноє691kaj ebligu al ni senkulpe kaj senkondamneκαὶ δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον
прєдстоя́ніє свята́го твоєго̀ жє́ртвєнника.692antaŭstari Vian sanktan altaron.τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου.
Да́руй жє Бо́жє,693Prosperigu, ho Dio,Χάρισαι δέ, ὁ Θεός,
и моля́щымся съ на́ми694niajn kunpreĝantojnκαὶ τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν
  прєспѣ́яніє житія̀695  en la vivo  προκοπὴν βίου
  и вѣ́ры696  kaj fido  καὶ πίστεως
  и ра́зума духо́внаго:697  kaj spirita kompreno,  καὶ συνέσεως πνευματικῆς·
да́ждь ѝмъ698donu al iliδὸς αὐτοῖς
  всєгда̀ со стра́хомъ и любо́вію служа́щымъ тєбѣ́,699  ĉiam kun timo kaj amo servi?? al Vi,  πάντοτε μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν σοι,
    нєпови́нно и нєосуждє́нно700  senkulpe kaj senkondamne    ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως
    причасти́тися святы́хъ твои́хъ та̂инъ,701    partopreni en Viaj sanktaj Misteroj,    μετέχειν τῶν ἁγίων σου μυστηρίων
    и нєбє́снаго твоєго̀ ца́рствія сподо́битися.702  kaj fariĝi indaj je Via ĉiela Regno.  καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας ἀξιωθῆναι.
Діа́конъ: Заступѝ, спасѝ,703Diakono: Defendu, savu,Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй и сохранѝ на́съ Бо́жє, твоє́ю благода́тію.704kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.705Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορός: Κύριε, ἐλέησον.
Діа́конъ: Прєму́дрость.706Diakono: Saĝeco.Διάκονος: Σοφία.
Вхо́дитъ діа́конъ сѣ́вєрными двє́рьми.707La diakono eniras per la norda pordo 
Возглашє́ніє:708  
Я́ко да подъ дєржа́вою твоє́ю всєгда̀ храни́ми,709Pastro: Por ke ni, sub Via potenco ĉiam gardate,Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι,
тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,710Vin gloradu,σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,711Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.712nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.713Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμὴν.
И отвєрза́ются святы́я двє́ри.714La Kerubhimno kaj la Granda EniroὉ Χερουβικὸς ὕμνος
Та́жє, хєрувíмской пѣ́сни пѣва́ємѣй, діа́конъ, приє́мь кади́льницу и ѳѷміа́мъ вложи́въ, прихо́дитъ ко свящє́ннику, и приє́мь благословє́ніє отъ нєго̀, кади́тъ святу́ю трапє́зу о́крєстъ, и олта́рь вєсь, и іконоста́съ, та́жє свящє́нника, ли́ки и лю́ди, глаго́лєтъ жє и ҃н ѱало́мъ, и тропари̂ умили́тєльныя, єли́ко изво́литъ.715  
Ли́къ: И́жє хєрувíмы та́йно образу́ющє,716Ĥoro: Ni, la kerubojn mistere simbolante,Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες,
и животворя́щєй Тро́ицѣ717kaj al la viviga Triunuoκαὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι
трисвяту́ю пѣ́снь припѣва́ющє,718la himnon trisanktan kantante,τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες,
вся́коє ны́нѣ житє́йскоє отложи́мъ попєчє́ніє.719ĉiun zorgon ĉi-mondan nun formetu.πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν,
 720 ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
 721 ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
 722 Ἀλληλούϊα.
Ієрє́й жє глаго́лєтъ та́йно моли́тву сію:724Dum la Kerubhimno estas kantata, la diakono incensas kaj la pastro mallaŭte diras tiun ĉi preĝon:Εὐχὴ Χερουβικοῦ ὕμνου
Никто́жє досто́инъ отъ связа́вшихся плотски́ми похотьмѝ и сластьмѝ725Neniu ligita per karnaj deziroj kaj plezuroj indasἹερεὺς: Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς
приходи́ти,726veniπροσέρχεσθαι
илѝ прибли́житися,727aŭ proksimiĝiἢ προσεγγίζειν
илѝ служи́ти тєбѣ́,728aŭ oferi al Vi,ἢ λειτουργεῖν σοι,
Царю̀ сла́вы:729Reĝo de gloro,Βασιλεῦ τῆς δόξης·
є́жє бо служи́ти тєбѣ́, вєли́ко и стра́шно и самѣ́мъ нєбє́снымъ си́ламъ.730ĉar servi al Vi estas grande kaj timige por la ĉielaj fortoj mem.τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν.
Но оба́чє нєизрєчє́ннаго ра́ди731Tamen, pro Via neeldireblaἈλλ᾿ ὅμως, διὰ τὴν ἄφατον
  и бєзмѣ́рнаго твоєго̀ чєловѣколю́бія,732  kaj senmezura homamo,  καὶ ἀμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν,
  нєпрєло́жно и нєизмѣ́нно бы́лъ єсѝ чєловѣ́къ,733  sen ŝanĝiĝi aŭ aliiĝi, Vi faris Vin homo  ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος
  и архієрє́й на́мъ бы́лъ єсѝ:734  kaj nia Ĉefpastro Vi Vin proklamis,  καὶ ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας
и служє́бныя сєя̀ и бєзкро́вныя жє́ртвы свящєннодѣ́йствіє прє́далъ єсѝ на́мъ,735kaj konfidis al ni la plenumadon de la liturgia kaj sensanga oferoκαὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν,
я́ко Влады́ка всѣ́хъ.736kiel la Mastro de ĉio.ὡς Δεσπότης τῶν ἁπάντων.
Ты́ бо єди́нъ,737Ĉar Vi sola,Σὺ γὰρ μόνος,
Го́споди Бо́жє на́шъ,738Sinjoro nia Dio,Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
влады́чєствуєши нєбє́сными и зємны́ми,739regas la ĉielon kaj la teron,δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων,
и́жє на прєсто́лѣ хєрувíмстѣ носи́мый,740portate sur la trono keruba,ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούμενος,
и́жє сєрафíмовъ Госпо́дь,741la Sinjoro de la serafojὁ τῶν Σεραφεὶμ Κύριος καὶ
и Ца́рь Ізра́илєвъ,742kaj reĝo de Izraelo,βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ,
и́жє єди́нъ свя́тъ,743la sole sanktaὁ μόνος ἅγιος
и во святы́хъ почива́яй.744kaj en la sankteco loĝanta.καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.
Тя̀ у̀бо молю̀745Vin do mi petegas,Σὲ τοίνυν δυσωπῶ
єди́наго блага́го и благопослу́шливаго:746la solan bonan kaj favorplenan:τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον·
при́зри на мя̀747alrigardu min,ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ
  грѣ́шнаго и нєпотрє́бнаго раба̀ твоєго̀,748  Vian pekan kaj senutilan sklavon,  τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου,
и очи́сти мою̀ ду́шу и сє́рдцє749purigu mian animon kaj koronκαὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν
  отъ со́вѣсти лука́выя,750  de ĉia penso malpura,ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς·
и удовлѝ мя, си́лою свята́го твоєго̀ Ду́ха,751kaj per la forto de Via Sankta Spirito kapabligu min,καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος,
облєчє́на благода́тію свящє́нства,752vestite de la pastrograco,ἐνδεδυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν,
прєдста́ти святѣ́й твоє́й сє́й трапє́зѣ,753antaŭstari Vian sanktan tablonπαραστῆναι τῇ ἁγίᾳ σου ταύτῃ τραπέζῃ
и свящєннодѣ́йствовати754kaj pastre serviκαὶ ἱερουργῆσαι
  свято́є и прєчи́стоє твоє̀ тѣ́ло,755  Vian sanktan kaj puregan Korpon  τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντον σῶμά σου
  и чєстну́ю кро́вь.756  kaj Vian honorindan Sangon.  καὶ τὸ τίμιον αἷμα.
Къ тєбѣ́ бо прихожду̀757Ĉar al Vi mi venas,Σοὶ γὰρ προσέρχομαι
прикло́нь мою̀ вы́ю,758  klininte mian kapon,  κλίνας τὸν ἐμαυτοῦ αὐχένα
и молю̀ ти ся,759  kaj petegas:  καὶ δέομαί σου·
да нє отврати́ши лица̀ твоєго̀ отъ мєнє̀,760    ne turnu Vian vizaĝon for de mi    μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ,
нижє̀ отри́нєши мєнє̀ отъ о́трокъ твои́хъ:761    nek forĵetu min el inter Viaj servistoj,    μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων σου,
но сподо́би принєсє́ннымъ тєбѣ̀ бы́ти, мно́ю грѣ́шнымъ и нєдосто́йнымъ рабо́мъ твои́мъ,762    sed indigu min, Vian pekan kaj senindan sklavon, oferi al Vi    ἀλλ᾿ ἀξίωσον προσενεχθῆναί σοι ὑπ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου
даро́мъ си̂мъ.763ĉi tiujn sanktaĵojn.τὰ δῶρα ταῦτα.
Ты́ бо єсѝ принося́й и приноси́мый,764Ĉar vere estas Vi la oferanto kaj la oferato,Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος
и пріє́мляй и раздава́ємый765la akceptanto kaj la disdonato,καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος,
Хрістє̀ Бо́жє на́шъ,766ho Kristo nia Dio,Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,767kaj Vin ni gloras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν,
со бєзнача́льнымъ твои́мъ Отцє́мъ,768Vian eternan Patronσὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ
и прєсвяты́мъ, и благи́мъ, и животворя́щимъ твои́мъ Ду́хомъ,769kaj Vian sanktan kaj bonan kaj vivigan Spiriton,καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.770nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Испо́лнившєйся жє моли́твѣ и каждє́нію, ієрє́й и діа́конъ, ставшє прєдъ свято́ю трапє́зою, глаго́лютъ хєрувíмскую пѣ́снь, три́жды: по ко́ємждо жє сконча́ніи, покланя́ются по єди́нощи.771Post tio la klerikoj trifoje legas la kerubhimnon: 
Ієрє́й: И́жє хєрувíмы та́йно образу́ющє,772Pastro: Ni, la kerubojn mistere simbolante,(Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες,
и животворя́щєй Тро́ицѣ773kaj al la viviga Triunuoκαὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι
трисвяту́ю пѣ́снь припѣва́ющє,774la himnon trisanktan kantante,τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες,
вся́коє ны́нѣ житє́йскоє отложи́мъ попєчє́ніє.775ĉiun zorgon ĉi-mondan nun formetu.πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν,
Діа́конъ: Я́ко да Царя̀ всѣ́хъ подъи́мємъ,776Diakono: Kaj la Reĝon de ĉio ni akceptu,ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
а́нгєльскими нєви́димо дорѷноси́ма чи́нми.777nevideble de la anĝelaroj akompanatan.ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
Аллилу́іа, аллилу́іа, аллилу́іа.778Haleluja, haleluja, haleluja.Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.)
Та́жє отхо́дятъ въ прєдложє́ніє, прєдходя́щу діа́кону,779La klerikoj iras en la preparadejon. 
и кади́тъ ієрє́й свята̂я, въ сєбѣ̀ моля́ся:780La pastro incensas la sanktaĵojn, preĝante: 
Бо́жє, очи́сти мя̀ грѣ́шнаго.781Dio, purigu min pekan.Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με.
Діа́конъ глаго́лєтъ ко свящє́ннику:782  
Возмѝ влады́ко.783Diakono: Levu, estro.Ἔπαρον, δέσποτα.
И ієрє́й, взє́мъ возду́хъ, возлага́єтъ на лѣ́воє ра́мо єго̀, глаго́ля:784La pastro metas la aertukon sur la ŝultron de la diakono kaj diras: 
Возми́тє ру́ки ва́шя во свята̂я,785Levu viajn manojn al la sanktejo,Ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια,
и благослови́тє Го́спода.786kaj benu la Eternulon [Ps.134:2].καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
Та́жє святы́й дíскосъ пріє́мъ, возлага́єтъ на главу̀ діа́кона, со вся́кимъ внима́ніємъ и благоговѣ́ніємъ, имѣ́яй вку́пѣ діа́конъ и кади́льницу на єди́номъ отъ пє́рстовъ, са́мъ жє святы́й поти́рь въ ру́цѣ пріє́мъ: исхо́дятъ жє сѣ́вєрною страно́ю, прєдходя́щымъ ѝмъ лампа́дамъ, и обхо́дятъ хра́мъ, моля́щєся.787Poste li metas la patenon sur la kapon de la diakono, prenas la kalikon kaj diras: 
 788Dio supreniras ĉe sonoj de ĝojo, 
 789la Eternulo ĉe trumpetado [Ps 47:5]. 
 790Kune la celebrantoj eliras sur la antaŭaltarejon. 
 791Diakono: Ĉiujn vinΠάντων ἡμῶν
 792kaj ĉiujn piajn kaj ortodoksajn kristanojn 
 793memoru la Sinjoro Dioμνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς
 794en Sia regnoἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ,
 795en ĉiuj tempoj,πάντοτε,
 796nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Діа́конъ: Вєли́каго господи́на и отца̀ на́шєго имярє́къ, святє́йшаго патріарха моско́вскаго и всєя̀ Русѝ, и господи́на на́шєго прєосвящє́ннєйшаго имярє́къ, митрополіта (илѝ [архі]єпíскопа єго́жє є́сть о́бласть), да помянє́тъ Госпо́дь Бо́гъ во ца́рствіи своє́мъ, всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.798Pastro: Nian patriarkon ( ĉefepiskopon) NN (la ekleziestron),Μνήσθητι ἡμῶν Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος)
Ієрє́й: Прєосвящє́нныя митрополíты, архієпíскопы и єпíскопы,799kaj nian episkopon NN,καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος,
и вє́сь мона́шєскій чи́нъ, и при́чєтъ цєрко́вный,800la tutan klerikaronτοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους καὶ πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ,
бра́тію свята́го хра́ма сєго̀,801kaj nian en Kristo frataronτοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν Στρατοῦ.
ва́съ и всѣ́хъ правосла́вныхъ хрістіа́нъ,802kaj ĉiujn nin venintojnτῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούτων ἐν τῇ (πόλει) ταύτῃ,
 803al ĉi tiu dia sakramentoτῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τούτου καὶ πάντων ἡμῶν τῶν προσελθόντων εἰς τὴν θείαν μυσταγωγίαν ταύτην.
да помянє́тъ Госпо́дь Бо́гъ804memoru la Sinjoro Dioτῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τούτου, τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων καὶ πάντων τῶν ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως, ζωῆς αἰωνίου, κεκοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν,
во ца́рствіи своє́мъ, всєгда̀,805en Sia regno en ĉiuj tempoj,μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.806nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 807Popolo: Amen. 
 808Kaj la Reĝon de ĉio ni akceptu,Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
 809nevideble de la anĝelaroj akompanatan.ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
 810Haleluja, haleluja, haleluja.Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.
Вшє́дъ жє діа́конъ вну́трь святы́хъ двє́рєй, стои́тъ одєсну́ю, и хотя́щу свящєннику вни́ти, глаго́лєтъ къ нєму̀ діа́конъ:812Kiam la pastro eniras la altarejon, la diakono diras: 
Да помянє́тъ Госпо́дь Бо́гъ свящє́нство твоє̀ во ца́рствіи своє́мъ.813Memoru la Sinjoro Dio vian pastrecon en Sia regno.Διάκονος: Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῆς ἱερωσύνης σου ἐν τῃ βασιλείᾳ αὐτοῦ,
 814 πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
И ієрє́й къ нєму̀:815Kaj la pastro al li: 
Да помянє́тъ Госпо́дь Бо́гъ816Memoru la Sinjoro DioΜνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς
свящєннодіа́конство твоє̀817diakonecon vianτῆς διακονίας ( ἱεροδιακονίας) σου
во ца́рствіи своє́мъ, всєгда̀,818en Sia regno en ĉiuj tempoj,ἐν τῃ βασιλείᾳ αὐτοῦ,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.819nun kaj ĉiam kaj eterne.πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
И ієрє́й у́бо поставля́єтъ святы́й поти́рь на святу́ю трапє́зу: святы́й жє дíскосъ взє́мъ со главы̀ діа́кона, поставля́єтъ и то́й на святу́ю трапє́зу, глаго́ля:820Metinte la kalikon kaj la patenon sur la altaron, la pastro diras: 
Благообра́зный Іо́сифъ,821La nobla JozefoὉ εὐσχήμων Ἰωσήφ,
со дрє́ва снє́мъ прєчи́стоє твоє̀ тѣ́ло,822de sur la ligno Vian plej puran korpon preninte,ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα,
плащани́цєю чи́стою обви́въ,823en puran tolaĵon envolvinteσινδόνι καθαρᾷ εἰλήσας
и благоуха́ньми824kaj per aromaĵoj zorginte,καὶ ἀρώμασιν
во гро́бѣ но́вѣ закры́въ, положѝ.825en novan tombon ĝin metis. [Jn 19:40-41]ἐν μνήματι καινῷ ἀπέθετο.
Во гро́бѣ пло́тски,826En la tombo korpe, 
во а́дѣ жє съ душє́ю827en la infero anime, 
я́ко Бо́гъ, въ раѝ жє съ разбо́йникомъ,828Die vi estis en la paradizo kun la rabisto, 
и на прєсто́лѣ бы́лъ єсѝ Хрістє̀, со Отцє́мъ и Ду́хомъ,829sur la trono kun la Patro kaj la Spirito, ho Kristo, 
вся̂ исполня́яй нєопи́санный.830ĉion pleniganta kaj de nenio enfermata. 
Я́ко живоно́сєцъ,832Vivon portanta, 
я́ко рая̀ краснѣ́йшій вои́стинну,833ververe pli bela ol la paradizo, 
и вся́каго чєрто́га ца́рскаго яви́ся свѣтлѣ́йшій Хрістє̀ гро́бъ тво́й,834pli brila ol reĝa palaco montriĝis, ho Kristo, Via tombo, 
исто́чникъ на́шєго воскрєсє́нія.835la fonto de nia releviĝo. 
Та́жє покро́вцы у́бо взє́мъ отъ свящє́ннаго дíскоса, и свята́го потиря̀, полага́єтъ на єди́ной странѣ̀ святы́я трапє́зы: возду́хъ жє отъ діа́коня ра́ма взє́мъ, и покади́въ покрыва́єтъ и́мъ свята̂я, глаго́ля:836Incensinte la grandan vualon kaj kovrante per ĝi la sanktaĵojn, la pastro denove diras: 
Благообра́зный Іо́сифъ,837La honorinda Jozefo… 
со дрє́ва снє́мъ прєчи́стоє твоє̀ тѣ́ло,838  
плащани́цєю чи́стою обви́въ,839  
и благоуха́ньми840  
во гро́бѣ но́вѣ закры́въ, положѝ.841  
И пріє́мъ кади́льницу отъ діа́коновы рукѝ, кади́тъ свята̂я три́жды, глаго́ля:842Poste, incensante jam la kovritajn sanktaĵojn, li diras: 
Ублажѝ Го́споди, благоволє́ніємъ твои́мъ Сіо́на,843Bonfaru al Cion laŭ Via favoro,(Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σίων,
и да сози́ждутся стѣ́ны ієрусали̂мскія:844konstruu la murojn de Jerusalem;καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἰεροσαλημ·
тогда̀ благоволи́ши жє́ртву пра́вды,845tiam plaĉos al Vi oferdonoj de pieco,τότε εύδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
возношє́ніє и всєсожєга́ємая,846brulofero kaj plenofero;ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα·
тогда̀ возложа́тъ на олта́рь тво́й тєльцы̀.847tiam oni metos sur Vian altaron junajn bovojn. [Ps 51:18-19]τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.)
И отда́въ кади́льницу, и опусти́въ фєло́нь, приклони́въ жє главу̀, глаго́лєтъ діа́кону:848Fordoninte la incensilon kaj klininte la kapon, li diras al la diakono: 
Помоли́ся о мнѣ́, бра́тє и сослужи́тєлю.849Memoru min, frato kaj kuncelebranto.Μνήσθητί μου, ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ.
И діа́конъ къ нєму̀:850  
 851Diakono: Memoru la Sinjoro DioΜνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς
 852vian pastrecon en Sia regno.τῆς ἱερωσύνης σου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
 854Preĝu pri mi, sankta estro.Εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, συλλειτουργέ μου.
Ду́хъ святы́й на́йдєтъ на тя̀,855Pastro: La Sankta Spirito venos sur vin,Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
и си́ла вы́шняго осѣни́тъ тя̀.856kaj la potenco de la Plejaltulo superombros vin.καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.
Ієрє́й: То́йжє Ду́хъ содѣ́йствуєтъ на́мъ857Diakono: La sama Spirito kunagos kun niΑὐτὸ τὸ Πνεῦμα συλλειτουργήσει ἡμῖν
вся̂ дни̂ живота̀ на́шєго.858ĉiujn tagojn de nia vivo.πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
Та́жє и діа́конъ, поклови́въ и са́мъ главу̀, дєржя̀ вку́пѣ и ора́рь трємѝ пє́рсты дєсни́цы, глаго́лєтъ ко свящєннику:859  
Помянѝ мя, влады́ко святы́й.860Memoru min, sankta estro.Μνήσθητί μου, δέσποτα ἅγιε.
Ієрє́й: Да помянє́тъ тя̀ Госпо́дь Бо́гъ861Pastro: Memoru vin la Sinjoro DioΜνησθείη σου Κύριος ὁ Θεὸς
во ца́рствіи своє́мъ, всєгда̀,862en Sia regno en ĉiuj tempoj,ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.863nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
И діа́конъ, рє́къ:864  
Ами́нь,865Diakono: Amen.Διάκονος: Ἀμὴν.
и цѣлова́въ дєсни́цу свящєнника, исхо́дитъ сѣ́вєрными двє́рьми, и ста́въ на обы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́лєтъ:866Prepara, aŭ peta litanio:Ἡ Συναπτὴ τῶν Τιμίων Δώρων
Испо́лнимъ моли́тву на́шу Го́сподви.867Diakono: Ni plenumu nian preĝon al la Sinjoro.Διάκονος: Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.868Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— О прєдложє́нныхъ чєстны́хъ дарѣ́хъ, Го́споду помо́лимся.869Diakono: Pri la preparitaj honorindaj donacoj al la Sinjoro ni preĝu.Διάκονος: Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.870Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О святѣ́мъ хра́мѣ сє́мъ,871Diakono: Pri ĉi tiu sanktejo,Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου
и съ вѣ́рою, благоговѣ́ніємъ и стра́хомъ бо́жіимъ872kaj pri ĉiuj kun kredo, pieco kaj Di-timoκαὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ
входя́щихъ во́нь, Го́споду помо́лимся.873en ĝin enirantaj, al la Sinjoro ni preĝu.εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.874Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О изба́витися на́мъ875Diakono: Pri ke liberiĝu niὙπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς
отъ вся́кія ско́рби,876de ĉia sufero,ἀπὸ πάσης θλίψεως,
гнѣ́ва и ну́жды,877kolero, danĝero kaj mizero,ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης,
Го́споду помо́лимся.878al la Sinjoro ni preĝu.τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.879Popolo: Sinjoro, kompatu. 
Моли́тва приношє́нія, по поставлє́ніи божє́ствєнныхъ даро́въ на святѣ́й трапє́зѣ.880Prepara preĝo post la meto de la sanktaj donacoj sur la altaron:Εὐχὴ τῆς προσκομιδῆς
Го́споди Бо́жє всєдєржи́тєлю,881Sinjoro, Dio Plejpotenca,Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ,
єди́нє свя́тє,882sole Sankta,ὁ μόνος ἅγιος,
пріє́мляй жє́ртву хвалє́нія883akceptanta laŭdoferonὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως
  отъ призыва́ющихъ тя̀ всѣ́мъ сє́рдцємъ.884  de tiuj kiuj alvokas Vin tutkore,  παρὰ τῶν ἐπικαλουμένων σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ,
Пріимѝ и на́съ грѣ́шныхъ молє́нія885akceptu ankaŭ preĝon de ni, pekuloj,πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν
и принєсѝ ко свято́му твоєму̀ жє́ртвєннику,886kaj venigu ĝin al Via sankta altaro,καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ·
и удовлѝ на́съ887kaj taŭgigu ninκαὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς
  приноси́ти тєбѣ̀ да́ры жє и жє́ртвы ду́хо́вныя888  alporti spiritajn donacojn kaj oferojn  προσενεγκεῖν σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικὰς
  о на́шихъ грѣсѣ́хъ и о людски́хъ нєвѣ́дѣніихъ,889  pro niaj pekoj kaj eraroj de la popolo,  ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.
и сподо́би на́съ890kaj indigu ninΚαὶ καταξίωσον ἡμᾶς
обрѣстѝ благода́ть прєдъ тобо́ю,891ekhavi gracon antaŭ Vi,εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου,
є́жє бы́ти тєбѣ̀ благопрія́тнѣй жє́ртвѣ на́шєй,892por ke nia ofero estu por Vi agrablaτοῦ γενέσθαι σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν,
и всєли́тися Ду́ху благода́ти твоєя̀ благо́му въ на́съ,893kaj la bona Spirito de Via graco ekloĝu en niκαὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ᾿ ἡμᾶς
и на прєдлєжа́щихъ дарѣ́хъ си́хъ,894kaj en ĉi tiuj antaŭkuŝantaj donacojκαὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα
и на всѣ́хъ лю́дєхъ твои́хъ.895kaj en Via tuta popolo.καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου.
Діа́конъ: Заступѝ, спасѝ, поми́луй и сохранѝ на́съ Бо́жє твоє́ю благода́тію.896Diakono: Defendu, savu, kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.897Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Днє̀ всєго̀ совєршє́нна, свя́та, ми́рна и бєзгрѣ́шна,898Diakono: Ke ĉi tiu tago tuta estu perfekta, sankta, paca kaj senpeka,Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον,
у Го́спода про́симъ.899de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.900Popolo: Donu, Sinjoro.Χορὸς: Παράσχου, Κύριε.
— А́нгєла ми́рна, вѣ́рна наста́вника,901Diakono: Pacan anĝelon, fidindan gvidanton,Διάκονος: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν,
храни́тєля ду́шъ и тѣлє́съ на́шихъ,902gardiston de niaj animoj kaj korpojφύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν,
у Го́спода про́симъ.903de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.904Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Прощє́нія и оставлє́нія грѣхо́въ и прєгрѣшє́ній на́шихъ, у Го́спода про́симъ.905Diakono: Pardonon kaj malŝarĝon de niaj pekoj kaj eraroj de la Sinjoro ni petu.Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.906Popolo: Donu, Sinjoro. 
До́брыхъ и полє́зныхъ душа́мъ на́шымъ, и ми́ра мíрови, у Го́спода про́симъ.907Diakono: Bonon kaj utilon por niaj animoj de la Sinjoro ni petu.Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.908Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Про́чєє врє́мя живота̀ на́шєго въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти, у Го́спода про́симъ.909Diakono: Ke la reston de nia vivo en paco kaj pento ni pasigu, de la Sinjoro ni petu.Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.910Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Хрістіа́нскія кончи́ны живота̀ на́шєго,911Diakono: Kristanan finon de nia vivo,Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
бєзболѣ́знєнны, нєпосты́дны, ми́рны912sendoloran, senhontan, pacan,ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ
и до́браго отвѣ́та913kaj bonan defendonκαὶ καλὴν ἀπολογίαν,
  на стра́шнѣмъ суди́щи Хрісто́вѣ914  ĉe la timinda tribunalo de Kristo,τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ,
про́симъ.915de la Sinjoro ni petu.αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.916Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Прєсвяту́ю, прєчи́стую,917Diakono: La sanktegan, la puregan,Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
прєблагословє́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу918la plejbenitan, gloran Reĝinon nian,ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν,
Богоро́дицу, и приснодѣ́ву Марíю919la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian,Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας
со всѣ́ми святы́ми помяну́вшє,920kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte,μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες,
са́ми сєбє̀,921nin mem,ἑαυτοὺς
и другъ дру́га,922unu la alianκαὶ ἀλλήλους
и вє́сь живо́тъ на́шъ Хрісту̀ Бо́гу923kaj tutan vivon nian al Kristo Dio,καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ
прєдади́мъ.924ni submetu.παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.925Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοὶ Κύριε.
Возглашє́ніє:926  
Щєдро́тами єдиноро́днаго Сы́на твоєго̀,927Pastro: Per la kompatindulgo de Via solenaskita Filo,Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ,
съ ни́мжє благословє́нъ єсѝ,928kun kiu Vi estas benata,μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ,
со прєсвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ твои́мъ Ду́хомъ,929kun Via sanktega kaj bona kaj viviga Spirito,σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.930nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.931Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й: Ми́ръ всѣ̂мъ.933Pastro: Pacon al ĉiuj.Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.
Ли́къ: И Ду́хови твоєму̀.934Popolo: Kaj al Via spirito.Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Діа́конъ: Возлю́бимъ другъ дру́га,935Diakono: Amu ni unu la alian,Διάκονος: Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους,
да єдиномы́сліємъ исповѣ́мы —936por unuanime konfesi…ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν.
Ли́къ: Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,937Popolo: La Patron kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton,Χορὸς: Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,
Тро́ицу єдиносу́щную и нєраздѣ́льную.938La Triunuon samesencan kaj nedisigeblan.Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.
И ієрє́й покланя́єтся три́жды, глаго́ля та́йно:939  
Возлюблю̀ тя̀ Го́споди,940 Ἀγαπήσω σε, Κύριε,
крѣ́постє моя̀,941 ἡ ἰσχύς μου·
Госпо́дь утвєрждє́ніє моє̀,942 Κύριος στερέωμά μου
и прибѣ́жищє моє̀. (Три́жды.)943 καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου.
И цѣлу́єтъ свята̂я си́цє, я́кожє су́ть покровє́ны, пє́рвѣє вєрху̀ свята́го дíскоса: та́жє вєрху̀ свята́го потиря̀, и кра́й святы́я трапє́зы прєдъ собо́ю.944  
А́щє ли бу́дутъ свящє́нниковъ два̀, илѝ мно́жає, то и онѝ цѣлу́ютъ свята̂я всѝ, и другъ дру́га въ ра́мєна. Настоя́тєль жє глаго́лєтъ:945  
Хрісто́съ посрєдѣ̀ на́съ.946 Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μἐσῳ ἡμῶν.
И отвѣща́єтъ цѣлова́вый:947  
И є́сть, и бу́дєтъ.948 Καὶ ἔστι καὶ ἔσται.
Та́кождє и діа́кони, а́щє бу́дутъ два̀ илѝ трѝ, цѣлу́ютъ кíйждо ора́рь сво́й идѣ́жє крєста̀ о́бразъ, и другъ дру́га въ ра́мєна, то́ждє глаго́лющє, є́жє и свящє́нницы. Подо́бнѣ жє и діа́конъ спокланя́єтся, на нє́мжє стои́тъ мѣ́стѣ, и цѣлу́єтъ ора́рь сво́й, идѣ́жє є́сть крєста̀ о́бразъ, и та́ко возглаша́єтъ:950  
Двє́ри, двє́ри! Прєму́дростію во́нмємъ.951Diakono: La pordojn! La pordojn! Saĝecon ni atentu!Διάκονος: Τὰς θύρας, τὰς θύρας! Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν.
Ієрє́й жє воздвиза́єтъ возду́хъ, и дєржи́тъ надъ святы́ми дармѝ. А́щє жє инíи бу́дутъ свящєнницы служа́щіи, та́кождє воздвиза́ютъ святы́й возду́хъ, и дєржа́тъ надъ святы́ми дармѝ, потряса́ющє, и глаго́лющє къ сєбѣ́, я́кожє и лю́діє,952  
Исповѣ́даніє вѣ́ры:953La kredkonfeso:Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως
Вѣ́рую во єди́наго Бо́га954Popolo: Mi kredas je unusola Dio,Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν,
Отца̀ всєдєржи́тєля,955la Patro plejpotenca,Πατέρα, παντοκράτορα,
творца̀ нє́бу и зємлѝ,956kreinto de la ĉielo kaj de la tero,ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ви̂димымъ жє всѣ̂мъ и нєви̂димымъ.957de ĉio videbla kaj nevidebla.ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
И во єди́наго Го́спода Іису́са Хріста̀,958Kaj je unusola Sinjoro Jesuo Kristo,Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
Сы́на бо́жія, єдиноро́днаго,959Filo de Dio, solenaskita,τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ,
и́жє отъ Отца̀ рождє́ннаго960naskita de la Patroτὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα
  прє́ждє всѣ́хъ вѣ̂къ:961  antaŭ ĉiuj tempoj:  πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
свѣ́та отъ свѣ́та,962Lumo el Lumo,Φῶς ἐκ φωτός,
Бо́га и́стинна отъ Бо́га и́стинна,963Dio vera el Dio vera;Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ
рождє́нна, нє сотворє́нна,964naskita, ne kreita,γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα,
єдиносу́щна Отцу̀,965samesenca kun la Patro;ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
и́мжє вся̂ бы́ша.966per kiu ĉio ekestis;δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
На́съ ра́ди чєловѣ̂къ,967kiu por ni la homojΤὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους
и на́шєго ра́ди спасє́нія,968kaj por nia savo,καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
сшє́дшаго съ нєбє́съ,969subiris el la ĉieloj,κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
и воплоти́вшагося970kaj enkarniĝisκαὶ σαρκωθέντα
  отъ Ду́ха Свя́та971  de la Spirito Sanktaἐκ Πνεύματος Ἁγίου
  и Марíи дѣ́вы,972  kaj Maria la Virgulino,καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου
и вочєловѣ́чшася.973kaj homiĝis;καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Распя́таго жє за ны̀ при Понтíйстѣмъ Піла́тѣ,974kiu, krucumite pro ni sub Poncio Pilato,Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου
и страда́вша, и погрєбє́нна.975suferis kaj estis entombigita,καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
И воскрє́сшаго въ трє́тій дє́нь976kaj releviĝis je la tria tago,Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
по писа́ніємъ.977laŭ la Skriboj,κατὰ τὰς Γραφάς.
И возшє́дшаго на нєбєса̀,978kaj supreniris en la ĉielojn,Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς
и сѣдя́ща одєсну́ю Отца̀.979kaj sidas dekstre de la Patro;καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
И па́ки гряду́щаго со сла́вою,980kiu denove venos kun gloro,Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
суди́ти живы̂мъ и мє́ртвымъ,981por juĝi la vivantajn kaj la mortintajn,κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
єго́жє ца́рствію нє бу́дєтъ конца̀.982kaj por kies Regno ne estos fino.οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
И въ Ду́ха Свята́го,983Kaj je la Spirito Sankta,Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
Го́спода, животворя́щаго,984la Sinjoro kaj viviganto,τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,
и́жє отъ Отца̀ исходя́щаго,985de la Patro devenanta,τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
и́жє со Отцє́мъ и Сы́номъ986kun la Patro kaj la Filoτὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ
  спокланя́єма и ссла́вима,987  kunadorata kaj kunglorata,  συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
глаго́лавшаго проро́ки.988per la profetoj parolinta.τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.
Во єди́ну святу́ю989Kaj je la unusola, sankta,Εἰς μίαν, ἁγίαν,
собо́рную и апо́стольскую цє́рковь.990katolika kaj apostola Eklezio.καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Исповѣ́дую єди́но крєщє́ніє, во оставлє́ніє грѣхо́въ.991Mi konfesas unusolan bapton por pekomalŝarĝo.Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Ча́ю воскрє́сєнія мє́ртвыхъ992Mi atendas la releviĝon de la mortintojΠροσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
и жи́зни бу́дущаго вѣ́ка. Ами́нь.993kaj la vivon de la venonta epoko. Amen.Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
 995La sankta anaforoἩ Ἁγία Ἀναφορά
Діа́конъ: Ста́нємъ до́брѣ,996Diakono: Ni staru pie,Διάκονος: Στῶμεν καλῶς·
ста́нємъ со стра́хомъ,997ni staru kun timo,στῶμεν μετὰ φόβου·
во́нмємъ, свято́є возношє́ніє въ ми́рѣ приноси́ти.998atente alportu ni la sanktan levoferon.πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν.
Ли́къ: Ми́лость ми́ра, жє́ртву хвалє́нія.999Ĥoro: Korfavoron, pacon, oferon de laŭdo.Χορὸς: Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως.
И ієрє́й у́бо взє́мъ возду́хъ отъ святы́хъ, и цѣлова́въ ѝ, полага́єтъ на єди́но мѣ́сто, глаго́ля:1000  
Благода́ть Го́спода …1001  
Діа́конъ жє поклони́вся, вхо́дитъ во святы́й олта́рь. И пріи́мъ ріпíду, вѣ́єтъ свята̂я благоговѣ́йно.1002  
Возглашє́ніє:1003  
Благода́ть Го́спода на́шєго Іису́са Хріста̀,1004Pastro: La graco de nia Sinjoro Jesuo KristoἹερεὺς: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
и любы̀ Бо́га и Отца̀,1005kaj la amo de Dio la Patro,καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός,
и прича́стіє Свята́го Ду́ха,1006kaj la komunio de la Sankta Spiritoκαὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
бу́ди со всѣ́ми ва́ми.1007estu kun vi ĉiuj.εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.
Ли́къ: И со ду́хомъ твои́мъ.1008Popolo: Kaj kun via spirit’.Χορὸς: Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.
Ієрє́й: Горѣ̀ имѣ́имъ сєрдца̀.1009Pastro: Ni levu niajn korojn.Ἱερεὺς: Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας.
Ли́къ: И́мамы ко Го́споду.1010Popolo: Ili estas alten al la Sinjoro.Χορὸς: Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον.
Ієрє́й: Благодари́мъ Го́спода.1011Pastro: Ni danku al la Sinjoro.Ἱερεὺς: Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.
Ли́къ: Досто́йно и пра́вєдно є́сть,1012Popolo: Ĝustas kaj justasΧορὸς: Ἄξιον καὶ δίκαιον.
покланя́тися Отцу̀,1013adori la Patron 
и Сы́ну,и Свято́му Ду́ху,1014kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton, 
Тро́ицѣ єдиносу́щнѣй и нєраздѣ́льнѣй.1015la Triunuon samesencan kaj nedisigeblan. 
Ієрє́й жє мо́лится:1016  
Досто́йно и правє́дно тя̀ пѣ́ти,1017Pastro: Ĝustas kaj justas Vin himni,Ἱερεὺς: Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν,
тя̀ благослови́ти,1018Vin beni,σὲ εὐλογεῖν,
тя̀ хвали́ти,1019Vin laŭdi,σὲ αἰνεῖν,
тя̀ благодари́ти,1020Vin dankiσοὶ εὐχαριστεῖν,
тєбѣ̀ покланя́тися1021kaj Vin adoriσὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου.
на вся́комъ мѣ́стѣ влады́чєствія твоєго̀:1022sur ĉiu loko de Via regado,Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος,
ты́ бо єсѝ Бо́гъ нєизрєчє́нєнъ,1023ĉar Vi estas Dio neeldirebla,ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος,
нєдовѣ́домь, нєви́димь, нєпостижи́мь,1024nekonebla, nevidebla, nekomprenebla,ἀεὶ ὢν ὡσαύτως ὤν·
при́сно сы́й, та́кождє сы́й,1025eterne estanta kaj ĉiam la sama,σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς
ты̀ и єдиноро́дный тво́й Сы́нъ,1026Vi kaj Via solenaskita Filoκαὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον.
и Ду́хъ тво́й Святы́й.1027kaj Via Sankta Spirito.Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες
Ты̀ отъ нєбытія̀ въ бытіє̀ на́съ привє́лъ єсѝ,1028El neesto en estadon Vi nin venigis,καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν
и отпа́дшыя возста́вилъ єсѝ па́ки,1029falintajn Vi nin relevis,καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες
и нє отступи́лъ єсѝ вся̂ творя̀, до́ндєжє на́съ на нє́бо возвє́лъ єсѝ,1030kaj ne ĉesis nin ĉiel direkti Ĉielen,καὶ τὴν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν.
и ца́рство твоє̀ дарова́лъ єсѝ бу́дущєє.1031donacinte al ni Vian Regnon estontan.Ὑπὲρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμεν σοι
О си́хъ всѣ́хъ благодари́мъ тя̀,1032Pro ĉio ĉi tio ni dankas Vinκαὶ τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ
и єдиноро́днаго твоєго̀ Сы́на,1033kaj Vian solenaskitan Filonκαὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ·
и Ду́ха твоєго̀ Свята́го,1034kaj Vian Sanktan Spiriton,ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ
о всѣ́хъ, и́хжє вѣ́мы, и ѝхжє нє вѣ́мы, явлє́нныхъ и нєя́влєнныхъ благодѣя́ніихъ бы́вшихъ на на́съ.1035pro ĉiuj Viaj bonfaroj nin trafintaj, la sciataj de ni kaj la nesciataj, la videblaj kaj la nevideblaj.ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν, τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων.
Благодари́мъ тя̀ и о слу́жбѣ сє́й,1036Kaj pro ĉi tiu liturgio ni Vin dankas,Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς λειτουργίας ταύτης,
ю́жє отъ ру́къ на́шихъ прія́ти изво́лилъ єсѝ.1037kiun Vi bonvolis akcepti el niaj manoj,ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας,
А́щє и прєдстоя́тъ тєбѣ̀ ты́сящы арха́нгєловъ,1038kvankam akompanas Vin miloj da ĉefanĝelojκαίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων
и тмы̂ а́нгєловъ,1039kaj dekmiloj da anĝeloj,καὶ μυριάδες ἀγγέλων,
хєрувíми, и сєрафíми шєстокрила́тіи,1040keruboj kaj serafoj — sesflugilaj,τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα,
многоочи́тіи возвыша́щіися пєрна́тіи.1041multokulaj, alteŝvebaj, flugoplenaj,πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά.
Возглашє́ніє:1042  
Побѣ́дную пѣ́снь пою́щє, вопію́щє, взыва́ющє и глаго́лющє.1043Pastro: venkohimnon kantante, proklamante, kriante kaj dirante —Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα, καὶ λέγοντα.
Ли́къ: Свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ1045Popolo: Sankta, sankta, sanktaΧορὸς: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος
Госпо́дь Савао́ѳъ,1046estas la Eternulo Cebaot,Κύριος Σαβαώθ·
испо́лнь нє́бо и зємля̀ сла́вы твоєя̀,1047la ĉielo kaj la tero estas plenaj de Via gloro.πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
оса́нна въ вы́шнихъ,1048Hosana en la supera alto!Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις·
благословє́нъ1049Estu benata tiu,εὐλογημένος
гряды́й во и́мя Госпо́днє,1050kiu venas en la nomo de la Eternulo!ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
оса́нна въ вы́шнихъ.1051Hosana en la supera alto!Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
И здѣ̀ па́ки діа́конъ, пріи́мъ святу́ю ѕвѣзди́цу отъ свята́го дíскоса, твори́тъ крєста̀ о́бразъ вєрху̀ єго̀, и цѣлова́въ ю̀ полага́єтъ. Та́жє прихо́дитъ, и ста́нєтъ на дєснѣ́й странѣ́; и взє́мъ ріпíду въ ру́цѣ, ома́хиваєтъ ти́хо со вся́кимъ внима́ніємъ и стра́хомъ, вєрху̀ святы́хъ даро́въ, я́ко нє сѣ́сти му́хамъ, ни ино́му чєсому̀ таково́му. А́щє жє нѣ́сть ріпíды, твори́тъ сіє̀ со єди́нѣмъ покро́вцємъ.1052  
Ієрє́й мо́лится:1053  
Съ си́ми и мы̀ блажє́нными си́лами,1054Pastro: Kun ĉi tiuj feliĉaj potencoj,Ἱερεὺς: Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μακαρίων δυνάμεων,
Влады́ко чєловѣколю́бчє,1055ho Mastro la homamanto,Δέσποτα φιλάνθρωπε,
вопіє́мъ и глаго́лємъ:1056ankaŭ ni proklamas kaj diras:βοῶμεν καὶ λέγομεν·
свя́тъ єсѝ и прєсвя́тъ,1057Sankta Vi estas kaj sanktega,Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος,
ты̀ и єдиноро́дный тво́й Сы́нъ,1058Vi kaj Via solenaskita Filoσὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς
и Ду́хъ тво́й святы́й.1059kaj Via Sankta Spirito;καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον.
Свя́тъ єсѝ и прєсвя́тъ,1060sankta Vi estas kaj sanktega,Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος
и вєликолѣ́пна сла́ва твоя̀,1061kaj brilega estas Via gloro.καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου·
и́жє мíръ тво́й та́ко возлюби́лъ єсѝ,1062Tiom Vi amis Vian mondon,ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας,
я́кожє Сы́на твоєго̀ єдиноро́днаго да́ти:1063ke donis Vi Vian solenaskitan Filon,ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι,
да вся́къ вѣ́руяй въ нєго̀ нє поги́бнєтъ,1064por ke ĉiu al Li fidanta, ne pereu,ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται,
но и́мать живо́тъ вѣ́чный,1065sed havu eternan vivon;ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
и́жє пришє́дъ,1066Li, veninte en la mondon,Ὃς ἐλθὼν
и всє̀ є́жє о на́съ смотрє́ніє испо́лнивъ,1067kaj pri ni la tutan prizorgon plenuminte,καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας,
въ но́щь въ ню́жє прєдая́шєся,1068je la nokto kiam li iĝis perfiditaτῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο,
па́чє жє са́мъ сєбє̀ прєдая́шє,1069— aŭ, pli ĝuste, sin mem transdonisμᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου,
за мірскíй живо́тъ,1070pro la vivo de l' mondo, —ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς,
пріє́мъ хлѣ́бъ во святы̂я своя̂ и прєчи̂стыя и нєпоро̂чныя ру́ки,1071prenis la panon en Siajn sanktajn kaj puregajn kaj senkulpajn manojnλαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χερσίν,
благодари́въ и благослови́въ,1072kaj, doninte dankon, ĝin benis,εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας,
освяти́въ, прєломи́въ,1073sanktigis, dispecigisἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
дадє̀ святы̂мъ свои̂мъ учєнико́мъ и апо́столомъ, рє́къ:1074kaj donis al Siaj sanktaj disĉiploj kaj apostoloj, dirante:μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπών·
Возглашє́ніє:1075  
Пріими́тє, яди́тє,1076Pastro: prenu, manĝu;Λάβετε, φάγετε·
сіє̀ є́сть тѣ́ло моє̀1077ĉi tio estas mia korpo,τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα,
є́жє за вы̀ ломи́моє1078por vi dispecigata,τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον,
во оставлє́ніє грѣхо́въ.1079por la pardonado de pekoj.εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Ли́къ: Ами́нь.1080Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Сєму́ жє глаго́лємому, показу́єтъ свящє́ннику діа́конъ святы́й дíскосъ, дєржя̀ и ора́рь трємѝ пє́рсты дєсни́цы. Подо́бнѣ, и єгда̀ глаго́лєтъ ієрє́й: Пíйтє отъ нєя̀ всѝ: споказу́єтъ и са́мъ святы́й поти́рь.1081  
Ієрє́й та́йно:1082 Ὁ δὲ ἱερεὺς μυστικῶς·
Подо́бнѣ и ча́шу по вє́чєри, глаго́ля:1083Pastro: Tiel same ankaŭ la kalikon post la vespermanĝo, dirante:Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λεγων·
Возглашє́ніє:1084 Εἶτα ἐκφώνως·
Пíйтє отъ нєя̀ всѝ,1085Pastro: vi ĉiuj trinku el ĝi,Ἱερεὺς: Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·
сія̀ є́сть кро́вь моя̀1086ĉi tio estas Mia sangoτοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου,
  но́ваго завѣ́та,1087  de la nova interligo,τὸ τῆς καινῆς Διαθήκης,
я́жє за вы̀ и за мно́гія излива́ємая,1088kiu estas por vi kaj por multaj elverŝata,τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον,
  во оставлє́ніє грѣхо́въ.1089  por la pardonado de pekoj.εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Ли́къ: Ами́нь.1090Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й мо́лится:1091  
Помина́ющє у́бо спаси́тєльную сію̀ за́повѣдь,1092Pastro: Memorante do ĉi tiun savan ordononἹερεὺς: Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς,
и вся̂ я̀жє о на́съ бы̂вшая:1093kaj ĉion, kio por ni okazis:καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων,
  крє́стъ,1094la krucon,  τοῦ σταυροῦ,
  гро́бъ,1095  la tombon,  τοῦ τάφου,
  триднє́вноє воскрєсє́ніє,1096  la releviĝon je la tria tago,  τῆς τριημέρου ἀναστάσεως,
  на нєбєса̀ восхождє́ніє,1097  la iron en la ĉielojn,  τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως,
  одєсну́ю сѣдѣ́ніє,1098  la sidon dekstre de la Patro,  τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας,
  второ́є и сла́вноє па́ки пришє́ствіє.1099  kaj la duan kaj gloran revenon,  τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας,
Возглашє́ніє:1100  
Твоя̂ отъ твои́хъ тєбѣ̀ принося́щє,1101Viaĵojn el la Viaj al Vi oferante,Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν
о всѣ́хъ и за вся̂.1102ĉiom kaj pro ĉio [1Kr 29:14],κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.
Сєму́ жє глаго́лєму, діа́конъ отлага́єтъ ріпíду, и прєло́жъ ру́цѣ крєстообра́знѣ, и подъє́мъ святы́й дíскосъ, и святы́й поти́рь, и поклони́тся умилє́ннѣ.1103  
Ли́къ: Тєбє̀ поє́мъ,1104Ĥoro: Vin ni himnas,Χορὸς: Σὲ ὑμνοῦμεν,
тєбє̀ благослови́мъ,1105Vin ni benas,σὲ εὐλογοῦμεν,
тєбѣ̀ благодари́мъ Го́споди,1106Vin ni dankas, Sinjoro,σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε,
и мо́лимъ ти ся,1107kaj ni preĝas al Vi,καὶ δεόμεθά σου,
Бо́жє на́шъ.1108nia Dio.ὁ Θεὸς ἡμῶν.
Ієрє́й жє мо́лится:1110  
Єщє̀ прино́симъ тѝ словє́сную сію̀ и бєзкро́вную слу́жбу,1111Pastro: Ankoraŭ ni oferas al Vi ĉi tiun spiritan kaj sensangan servon,Ἱερεὺς: Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν,
и про́симъ, и мо́лимъ, и ми́ли ся дѣ́ємъ,1112kaj vokas, kaj preĝas, kaj petegas:καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν·
низпослѝ Ду́ха твоєго̀ Свята́го на ны̀,1113sendu Vian Sanktan Spiriton sur ninκατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς
и на прєдлєжа́щыя да́ры сія̂.1114kaj sur ĉi tiujn donacojn.καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα.
И діа́конъ у́бо отлага́єтъ ріпíду, и прихо́дитъ бли́зъ ко ієрє́ю, и покланя́ются о́ба три́жды прєдъ свято́ю трапє́зою, моля́щася въ сєбѣ̀ и глаго́люща:1115(En kelkaj Eklezioj oni intermetas jenajn preĝojn: 
Го́споди, и́жє прєсвята́го твоєго̀ Ду́ха1116Pastro: Sinjoro, Vi Vian Sanktan Spiriton 
въ трє́тій ча́съ апо́столомъ твои̂мъ низпосла́вый,1117en la tria horo al Viaj apostoloj subensendis; 
того̀ благíй нє отимѝ отъ на́съ:1118Lin, ho bona, ne forprenu de ni, 
но обновѝ на́съ моля́щихъ ти ся.1119sed novigu nin al Vi preĝantajn. 
Стíхъ: Сє́рдцє чи́сто сози́жди во мнѣ̀ Бо́жє,1120Diakono: Koron puran kreu al mi, ho Dio, 
и ду́хъ пра́въ обновѝ во утро́бѣ моє́й.1121Kaj spiriton fidelan novigu en mi. 
Па́ки: Го́споди, и́жє прєсвята́го твоєго̀ Ду́ха…1123Pastro: Sinjoro, Vi Vian Sanktan Spiriton 
 1124en la tria horo al Viaj apostoloj subensendis; 
 1125Lin, ho bona, ne forprenu de ni, 
 1126sed novigu nin al Vi preĝantajn. 
Стíхъ: Нє отвє́ржи мєнє̀ отъ лица̀ твоєго̀,1127Diakono: Ne forpuŝu min de Via vizaĝo, 
и Ду́ха твоєго̀ свята́го нє отимѝ отъ мєнє̀.1128Kaj Vian sanktan spiriton ne forprenu de mi. 
И па́ки: Го́споди, и́жє прєсвята́го твоєго̀ Ду́ха…1129Pastro: Sinjoro, Vi Vian Sanktan Spiriton 
 1130en la tria horo al Viaj apostoloj subensendis; 
 1131Lin, ho bona, ne forprenu de ni, 
 1132sed novigu nin al Vi preĝantajn.) 
Та́жє главу̀ подклони́въ діа́конъ, и показу́я со орарє́мъ святы́й хлѣ́бъ, глаго́лєтъ та́йно:1133Almontrante la panon per la stolo mallaŭte diras la diakono: 
Благословѝ влады́ко, святы́й хлѣ́бъ.1134Benu, estro, la sanktan panon.Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸν ἅγιον Ἄρτον.
Ієрє́й жє воста́въ, зна́мєнуєтъ три́жды святы̂я да́ры, глаго́ля:1135La pastro benas krucosigne la sanktan panon, dirante: 
И сотворѝ у́бо хлѣ́бъ сє́й чєстно́є тѣ́ло Хріста̀ твоєго̀.1136Kaj faru ĉi tiun panon honorinda korpo de Via Kristo.Καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου.
Діа́конъ: Ами́нь.1137Diakono: Amen.Ἀμήν.
И па́ки діа́конъ:1138Almontrante la kalikon: 
Благословѝ влады́ко, святу́ю ча́шу.1139Benu, estro, la sanktan kalikon.Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸν ἅγιον ποτήριον.
И ієрє́й благословля́я глаго́лєтъ:1140La pastro, ĝin benante, diras: 
А є́жє въ ча́ши сє́й,1141kaj tion, kio estas en ĉi tiu kaliko,τὸ δὲ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ
чєстну́ю кро́вь Хріста̀ твоєго̀.1142honorinda sango de Via Kristo.τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου,
Діа́конъ: Ами́нь.1143Diakono: Amen.Ἀμήν.
И па́ки діа́конъ, показу́я и обоя̂ свята̂я, глаго́лєтъ:1144Almontrante ambaŭ sanktaĵojn: 
Благословѝ влады́ко, обоя̂.1145Benu, estro, ambaŭ.Εὐλόγησον, δέσποτα, τὰ ἀμφότερα.
Ієрє́й жє, благословля́я обоя̂ свята̂я, глаго́лєтъ:1146  
Прєложи́въ Ду́хомъ твои́мъ святы́мъ.1147Pastro: Ŝanĝante ilin per Via Sankta Spirito.μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ.
Діа́конъ: Ами́нь, ами́нь, ами́нь.1148Diakono: Amen. Amen. Amen.Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.
И главу̀ подклони́въ діа́конъ свящє́ннику, и рє́къ:1149  
Помянѝ мя, святы́й влады́ко, грѣ́шнаго.1150 Μνήσθητί μου, ἅγιε δέσποτα, τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Ієрє́й жє глаго́лєтъ:1151  
Да помянє́тъ тя̀ Госпо́дь Бо́гъ во ца́рствіи своє́мъ,1152  
всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1153  
Діа́конъ жє рє́къ:1154  
Ами́нь,1155  
прєхо́дитъ, на нє́мжє пє́рвѣє стоя́шє мѣ́стѣ.1156  
Ієрє́й жє мо́лится:1157  
Я́кожє бы́ти причаща́ющымся во трєзвѣ́ніє душѝ,1158Pastro: Ili estu al la komuniiĝantoj por sobrado de la animo,Ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς,
во оставлє́ніє грѣхо́въ,1159por pardonado de pekoj,εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
въ пріобщє́ніє свята́го твоєго̀ Ду́ха,1160por komunio de Via Sankta Spirito,εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος,
во исполнє́ніє ца́рствія нєбє́снаго,1161por pleneco de la Ĉiela Regno,εἰς βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα,
въ дєрзновє́ніє є́жє къ тєбѣ́,1162por maltimo antaŭ Vi,εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ,
нє въ су́дъ, илѝ во осуждє́ніє.1163ne por juĝo kaj kondamno.μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.
Єщє̀ прино́симъ тѝ1165Ankoraŭ ni oferas al ViἜτι προσφέρομέν σοι
словє́сную сію̀ слу́жбу,1166ĉi tiun spiritan servonτὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν
о ѝжє въ вѣ́рѣ почи́вшихъ,1167pri ĉiuj en fido forpasintajὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων
пра́отцѣхъ, отцѣ́хъ,1168prapatroj, patroj,προπατόρων, πατέρων,
патріа́рсѣхъ,1169patriarkoj,πατριαρχῶν,
проро́цѣхъ,1170profetoj,προφητῶν,
апо́столѣхъ,1171apostoloj,ἀποστόλων,
проповѣ́дницѣхъ,1172predikintoj,κηρύκων,
євангєлíстѣхъ,1173evangeliistoj,εὐαγγελιστῶν,
му́чєницѣхъ,1174martiroj,μαρτύρων,
исповѣ́дницѣхъ,1175konfesintoj,ὁμολογητῶν,
воздє́ржницѣхъ,1176asketoj,ἐγκρατευτῶν
и о вся́комъ ду́сѣ пра́вєднѣмъ въ вѣ́рѣ сконча́вшємся.1177kaj pri ĉiu spirito justa, mortinta en fido,καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου.
И приє́мь кади́ло, ієрє́й возглаша́єтъ:1178  
Изря́дно1179Pastro: PrecipeἘξαιρέτως
о прєсвятѣ́й,1180pri la sanktega,τῆς παναγίας,
прєчи́стѣй,1181purega,ἀχράντου,
прєблагословє́ннѣй,1182benegita,ὑπερευλογημένης,
сла́внѣй Влады́чицѣ на́шєй1183glora Reĝino nia,ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν
Богоро́дицѣ и приснодѣ́вѣ Марíи.1184Dipatrino kaj Ĉiamvirgulino Maria.Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.
И кади́тъ прєдъ свято́ю трапє́зою три́жды.1185  
Діа́конъ жє кади́тъ святу́ю трапє́зу о́крєстъ, и помина́єтъ я̀жє хо́щєтъ живы̂я и мє́ртвыя.1186  
Ли́къ поє́тъ:1187  
Досто́йно є́сть я́ко вои́стинну, блажи́ти тя̀ Богоро́дицу,1188Ĥoro: Indas laŭ vero nomi Vin feliĉa, Dipatrino,Χορὸς: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
присноблажє́нную, и прєнєпоро́чную,1189ĉiam feliĉegan kaj puregan,τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
и ма́тєрь Бо́га на́шєго.1190kaj patrinon de nia Dio.καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Чєстнѣ́йшую хєрувîмъ,1191Pli honorindan ol la kerubojΤὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
и сла́внѣйшую бєзъ сравнє́нія сєрафîмъ,1192kaj senkompare pli gloran ol la serafoj,καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
бєзъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую,1193sendifekte naskintan Dion la Vorton,τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
су́щую Богоро́дицу тя̀ вєлича́ємъ.1194vera Dipatrino, ni gloras vin.τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Діа́конъ помина́єтъ дíптѷха, си́рѣчь помя́нникъ усо́пшихъ.1195La diakono incensas ĉirkaŭ la altaro, recitante la diptiĥon.Δίπτυχα καὶ Δεήσεις
Ієрє́й жє мо́лится:1196La pastro dume preĝas mallaŭte: 
Свята́го Іоа́нна проро́ка,1197Pri sankta Johano la profeto,Ἱερεὺς: Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, προφήτου,
прєдтє́чи и крєсти́тєля,1198antaŭiranto kaj baptisto,προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ·
святы́хъ сла́вныхъ и всєхва́льныхъ апо́столъ,1199pri la sanktaj gloraj kaj laŭdindegaj apostoloj,τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων·
свята́го, имярє́къ,1200pri sankta(j) NN,τοῦ ἁγίου…
єго́жє и па́мять совєрша́ємъ,1201kies memoron ni hodiaŭ festas,οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν,
и всѣ́хъ святы́хъ твои́хъ:1202kaj ĉiuj sanktuloj,καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων,
и́хжє моли́твами посѣтѝ на́съ Бо́жє,1203pro kies preĝoj vizitu nin, Sinjoro.ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, ὁ Θεός.
и помянѝ всѣ́хъ усо́пшихъ о надє́жди воскрє́сєнія живота̀ вѣ́чнаго,1204Kaj memoru ĉiujn mortintajn en espero de releviĝo en la eternan vivon,Καὶ μνήσθητι πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου…
и упоко́й ѝхъ, идѣ́жє присѣща́єтъ свѣ́тъ лица̀ твоєго̀.1205kaj ripozigu ilin, kie brilas la lumo de Via vizaĝo.καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου.
Єщє̀ мо́лимъ тя̀,1206Ni ankaŭ petegas Vin: 
помянѝ Го́споди1207Memoru, Sinjoro,Μνήσθητι, Κύριε,
вся́коє єпи́скопство правосла́вныхъ,1208ĉiujn ortodoksajn episkopojn,πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων,
  пра́во пра́вящихъ сло́во твоєя̀ и́стины,1209  ĝuste regantajn la vorton de Via vero,  τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας,
вся́коє прєсвѵ́тєрство,1210ĉiujn presbiterojn,παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου,
во Хрістѣ̀ діа́конство,1211la diakonojn en Kristo,τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας
и вся́кій свящє́нничєскій чи́нъ.1212kaj la tutan klerikan kaj monaĥan ordon.καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγματος.
Єщє̀ прино́симъ тѝ словє́сную сію̀ слу́жбу1213Ankoraŭ ni oferas al Vi ĉi tiun spiritan servonἜτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν
о всєлє́ннѣй,1214pri la Mondo,ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης·
о святѣ́й собо́рнѣй и апо́стольстѣй цє́ркви,1215pri la sankta, katolika kaj apostola Eklezio,ὑπὲρ τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας·
о ѝжє въ чистотѣ̀ и чєстнѣ́мъ жи́тєльствѣ прєбыва́ющихъ;1216pri la pure kaj inde vivantaj,ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων·
о богохрани́мѣй странѣ̀ на́шєй,1217pri nia lando de Dio gardata,ὑπὲρ τῶν πιστοτάτων καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν Βασιλέων,
властѣ́хъ и во́инствѣ єя̀.1218pri ties registaro kaj armeo.παντὸς τοῦ παλατίου καὶ τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν.
Да́ждь ѝмъ Го́споди ми́рноє правлє́ніє,1219Donu al ili, Sinjoro, pace regadi,Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, εἰρηνικὸν τὸ βασίλειον,
да и мы̀ въ тишинѣ̀ и́хъ1220por ke ankaŭ ni en ilia kvietoἵνα καὶ ἡμεῖς, ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν,
ти́хоє и бєзмо́лвноє житіє̀ поживє́мъ, во вся́комъ благочє́стіи и чистотѣ́.1221vivu trankvile kaj serene en plena pieco kaj puro.ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν, ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
И по пѣ́ніи стіха̀, ієрє́й возглаша́єтъ:1222  
Въ пє́рвыхъ помянѝ Го́споди, вєли́каго господи́на и отца̀ на́шєго имярє́къ, святє́йшаго патріарха моско́вскаго и всєя̀ Русѝ,1223Pastro: Inter la unuaj memoru, Sinjoro, nian (ekleziestron) NNἘν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…
и господи́на на́шєго прєосвящє́ннєйшаго имярє́къ, митрополíта (илѝ [архі]єпíскопа єго́жє є́сть о́бласть),1224kaj nian episkopon NN, 
ѝхжє да́руй святы̂мъ твои̂мъ цє́рквамъ,1225kiujn al Viaj sanktaj Ekleziojὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις
въ ми́рѣ цѣ́лыхъ, чє́стныхъ, здра́выхъ, долгодє́нствующихъ,1226Vi donacu en paco sendomaĝaj, honorataj, sanaj, longevivaj,ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ
  пра́во пра́вящихъ сло́во твоєя̀ и́стины.1227  regantaj ĝuste la vorton de Via vero.ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.
 1230Diakono: Ankaŭ tiujn memoru, Sinjoro,Διάκονος: Καὶ ὧν
 1234kiujn ĉiu el ni rememoras en sia menso,ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει,
 1235kaj la tutan Vian popolon.καὶ πάντων καὶ πασῶν.
И пѣвцы̀ пою́тъ: И всѣ́хъ, и вся̂.1236Popolo: Kaj la tutan vian popolon.Χορὸς: Καὶ πάντων καὶ πασῶν.
Ієрє́й жє мо́лится:1237La pastro mallaŭte: 
Помянѝ Го́споди гра́дъ сє́й,1238Memoru, Sinjoro, ĉi tiun urbon,Ἱερεὺς: Μνήσθητι, Κύριε, τῆς πόλεως,
въ нє́мжє живє́мъ,1239en kiu ni loĝas,ἐν ᾗ παροικοῦμεν
и вся́кій гра́дъ1240kaj ĉiun urbonκαὶ πάσης πόλεως
и страну̀,1241kaj landon,καὶ χώρας
и вѣ́рою живу́щихъ въ ни́хъ.1242kaj la krede en ili loĝantajn.καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς.
Помянѝ Го́споди пла́вающихъ,1243Memoru, Sinjoro, la navigantojn,Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων,
путєшє́ствующихъ,1244la vojaĝantojn,ὁδοιπορούντων,
нєду́гующихъ,1245la malsanulojn,νοσούντων,
стра́ждущихъ,1246la suferantojn,καμνόντων,
плѣнє́нныхъ,1247la malliberulojnαἰχμαλώτων
и спасє́ніє и́хъ.1248kaj ilian savon.καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν.
Помянѝ Го́споди плодонося́щихъ, и добротворя́щихъ во святы́хъ твои́хъ цє́рквахъ,1249Memoru, Sinjoro, la fruktoportantojn kaj bonfarantojn en Viaj sanktaj Eklezioj,Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις
и помина́ющихъ убо́гія,1250kaj la zorgantojn pri la mizeruloj,καὶ μεμνημένων τῶν πενήτων,
и на вся̂ ны̀ ми́лости твоя̂ низпослѝ.1251kaj sendu sur nin Viajn korfavorojn.καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου ἐξαπόστειλον.
И помина́єтъ по имєно́мъ, и́хжє хо́щєтъ, живы́хъ.1252  
Возглашє́ніє:1253Laŭte: 
И да́ждь на́мъ1254Pastro: Kaj donu al niΚαὶ δὸς ἡμῖν,
єди́нѣми усты̀ и єди́нѣмъ сє́рдцємъ1255unuvoĉe kaj unuanimeἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ,
сла́вити и воспѣва́ти1256glori kaj prikantiδοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν
прєчи́стно́є и вєликолѣ́поє и́мя твоє̀,1257Vian plej honorindan kaj majestan nomon,τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου,
Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,1258Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1259nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1260Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й, обра́щься ко двєрє́мъ и благословля́я, глаго́лєтъ:1261  
И да бу́дутъ ми́лости вєли́каго Бо́га1262Pastro: Kaj estu la kompato de nia granda DioἹερεὺς: Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ
и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀1263kaj Savanto nia Jesuo Kristoκαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
со всѣ́ми ва́ми.1264kun vi ĉiuj.μετὰ πάντων ὑμῶν.
Ли́къ: И со Ду́хомъ твои̂мъ.1265Popolo: Kaj kun via spirito.Χορὸς: Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.
Діа́конъ, пріє́мъ врє́мя отъ свящє́нника, и изшє́дъ, ста́въ на обы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́лєтъ:1266La peta litanio: 
Вся̂ святы̂я помяну́вшє,1267Diakono: Ĉiujn sanktulojn memorinte,Διάκονος: Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες,
па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.1268ree kaj ree pace al la Sinjoro ni preĝu.ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1269Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— О принєсє́нныхъ и освящє́нныхъ чєстны́хъ дарѣ́хъ, Го́споду помо́лимся.1270Diakono: Pri la oferitaj kaj sanktigitaj honorindaj donacoj al la Sinjoro ni preĝu.Διάκονος: Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέντων τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1271Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
— Я́ко да чєловѣколю́бєцъ Бо́гъ на́шъ пріє́мъ я̀1272Diakono: Pri ke la Homamanto nia Dio,Διάκονος: Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτὰ
во святы́й и прєнєбє́сный и мы́слєнный сво́й жє́ртвєнникъ,1273akceptinte ilin al Sia sankta kaj superĉiela kaj mensa altaro,εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον,
въ воню̀ благоуха́нія духо́внаго,1274kiel agrablan odoraĵon spiritan,εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς,
возниспо́слєтъ на́мъ божє́ствєнную благода́ть и да́ръ Свята́го Ду́ха, помо́лимся.1275subensendu al ni responde Sian Dian gracon kaj la donacon de la Sankta Spirito, ni preĝu.ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1276Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— О изба́витися на́мъ отъ вся́кія ско́рби,1277Diakono: Pri ke liberiĝu ni de ĉia sufero,Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως,
гнѣ́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.1278kolero, danĝero kaj mizero, al la Sinjoro ni preĝu.ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1279Popolo: Sinjoro, kompatu. 
Ієрє́й жє мо́лится:1280La pastro preĝas: 
Тєбѣ̀ прєдлага́ємъ живо́тъ на́шъ вє́сь и надє́жду,1281Al Vi ni konfidas nian tutan vivon kaj esperon,Ἱερεὺς: Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα,
Влады́ко чєловѣколю́бчє,1282Mastro Homamanto,Δέσποτα φιλάνθρωπε,
и про́симъ, и мо́лимъ, и ми́ли ся дѣ́ємъ,1283kaj petas Vin, kaj preĝas, kaj petegas,καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν·
сподо́би на́съ причасти́тися1284indigu nin akceptiΚαταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν
нєбє́сныхъ твои́хъ и стра́шныхъ та̂инъ,1285el Viaj ĉielaj kaj timindaj misterojτῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν Μυστηρίων
сєя̀ свящє́нныя и духо́вныя трапє́зы,1286de tiu ĉi sankta kaj spirita Manĝoταύτης τῆς ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς Τραπέζης
съ чи́стою со́вѣстію,1287kun pura konscienco,μετὰ καθαροῦ συνειδότος,
во оставлє́ніє грѣхо́въ,1288por pardonado de la pekoj,εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
въ прощє́ніє согрѣшє́ній,1289por indulgo de la eraroj,εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων,
во общє́ніє Ду́ха свята́го,1290por komunio de la Sankta Spirito,εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν,
въ наслѣ́діє ца́рствія нєбє́снаго,1291por heredo de la Regno Ĉiela,εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν,
въ дєрзновє́ніє є́жє къ тєбѣ́,1292por maltimo antaŭ Vi,εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ,
нє въ су́дъ илѝ во осуждє́ніє.1293ne por juĝo kaj kondamno.μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.
Діа́конъ: Заступѝ, спасѝ, поми́луй1294Diakono: Defendu, savu, kompatuἈντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον,
и сохранѝ на́съ Бо́жє,1295kaj gardu nin, Dio,καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,
твоє́ю благода́тію.1296per Via graco.τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1297Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Днє̀ всєго̀ совєршє́нна,1298Diakono: Ke ĉi tiu tago tuta estu perfekta,Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν,
свя́та, ми́рна и бєзгрѣ́шна,1299sankta, paca kaj senpeka,ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον,
у Го́спода про́симъ.1300de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1301Popolo: Donu, Sinjoro.Χορὸς: Παράσχου, Κύριε.
— А́нгєла ми́рна,1302Diakono: Pacan anĝelon,Διάκονος: Ἄγγελον εἰρήνης,
вѣ́рна наста́вника,1303fidindan gvidanton,πιστὸν ὁδηγόν,
храни́тєля ду́шъ и тѣлє́съ на́шихъ,1304gardiston de niaj animoj kaj korpojφύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν,
у Го́спода про́симъ.1305de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1306Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Прощє́нія и оставлє́нія грѣхо́въ и прєгрѣшє́ній на́шихъ,1307Diakono: Pardonon kaj malŝarĝon de niaj pekoj kaj erarojΣυγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν,
у Го́спода про́симъ.1308de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1309Popolo: Donu, Sinjoro. 
— До́брыхъ и полє́зныхъ душа́мъ на́шымъ,1310Diakono: Bonon kaj utilon por niaj animojΤὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν
и ми́ра мíрови,1311 καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ,
у Го́спода про́симъ.1312de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1313Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Про́чєє врє́мя живота̀ на́шєго въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти,1314Diakono: Ke la reston de nia vivo en paco kaj pento ni pasigu,Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι,
у Го́спода про́симъ.1315de la Sinjoro ni petu.παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1316Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Хрістіа́нскія кончи́ны живота̀ на́шєго,1317Diakono: Kristanan finon de nia vivo,Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
бєзболѣ́знєны, нєпосты́дны, ми́рны1318  sendoloran, senhontan, pacan,ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά,
и до́браго отвѣ́та1319kaj bonan defendonκαὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν
на стра́шнѣмъ суди́щи Хрісто́вѣ1320  ĉe la timinda tribunalo de Kristo,ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ,
про́симъ.1321de la Sinjoro ni petu.αἰτησώμεθα.
Ли́къ: Пода́й Го́споди.1322Popolo: Donu, Sinjoro. 
— Соєдинє́ніє вѣ́ры,1323Diakono: La unuecon de la fido [Ef 4:13]Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως
и прича́стіє Свята́го Ду́ха испроси́вшє,1324kaj la komunion de la Sankta Spirito petinte,καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι,
са́ми сєбє̀, и другъ дру́га,1325nin mem, unu la alianἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους,
и вє́сь живо́тъ на́шъ1326kaj tutan vivon nianκαὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Хрісту̀ Бо́гу прєдади́мъ.1327al Kristo Dio ni submetu.Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.1328Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Ієрє́й возглаша́єтъ:1329  
И сподо́би на́съ, Влады́ко,1330Pastro: Kaj indigu nin, Mastro,Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα,
со дєрзновє́ніємъ,1331kun maltimo,μετὰ παρρησίας,
нєосуждє́нно смѣ́ти призыва́ти1332senkondamne kuraĝi nomiἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαί
тєбє̀ нєбє́снаго Бо́га Отца̀,1333Vin la ĉielan Dion Patroσε τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα
и глаго́лати —1334kaj diri:καὶ λέγειν.
 1335La Sinjorpreĝo:Ἡ Κυριακὴ Προσευχὴ
Лю́діє: О́тчє на́шъ, и́жє єсѝ на нєбєсѣ́хъ,1336Popolo: Nia patro ĉiela,Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
да святи́тся и́мя твоє̀,1337sanktu via nomo,ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
да пріи́дєтъ ца́рствіє твоє̀:1338venu via Regno,ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
да бу́дєтъ во́ля твоя̀,1339estu via volo,γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
я́ко на нєбєсѝ, и на зємлѝ.1340kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero.ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ днє́сь,1341Nian panon porvivan donu al ni hodiaŭΤὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
и оста́ви на́мъ до́лги на́шя,1342kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
я́кожє и мы̀ оставля́ємъ должнико́мъ на́шымъ:1343kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
и нє ввєдѝ на́съ во искушє́ніє,1344Kaj ne konduku nin en tenton,καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
но изба́ви на́съ отъ лука́ваго.1345sed liberigu nin de la ruzulo. ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ієрє́й: Я́ко твоє̀ є́сть ца́рство,1346Pastro: Ĉar Via estas la regnoἹερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
и си́ла, и сла́ва,1347kaj la potenco kaj la gloro,καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα,
Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,1348de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito,τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1349nun, kaj ĉiam kaj eterne. Amen.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1350Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й: Ми́ръ всѣ̂мъ.1351Pastro: Pacon al ĉiuj.Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι.
Ли́къ: И ду́хови твоєму̀.1352Popolo: Kaj al via spirito.Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Діа́конъ: Главы̂ ва́шя Го́сподви приклони́тє.1353Diakono: Klinu viajn kapojn al la Sinjoro.Διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.1354Popolo: Al Vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Ієрє́й мо́лится:1355La pastro preĝas: 
Благодари́мъ тя̀,1356Ni dankas Vin,Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι,
Царю̀ нєви́димый,1357Reĝo nevidebla,Βασιλεῦ ἀόρατε,
и́жє нєисчє́тною твоє́ю си́лою вся̂ содѣ́тєльствовалъ єсѝ,1358ĉion per Via senfina potenco kreintaὁ τῇ ἀμετρήτῳ σου δυνάμει τὰ πάντα δημιουργήσας,
и мно́жєствомъ ми́лости твоєя̀ отъ нєбытія̀ въ бытіє̀ вся̂ привє́лъ єсѝ:1359kaj el neesto en estadon per abundo de Via korfavoro ĉion kondukinta.καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγών.
са́мъ Влады́ко, съ нєбєсє̀ при́зри1360Vi mem, Mastro, de la ĉielo alrigarduΑὐτός, Δέσποτα, οὐρανόθεν ἔπιδε
на подкло́ншыя тєбѣ̀ главы̂ своя̂,1361la antaŭ Vi sian kapon klinintajn,ἐπὶ τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλάς·
нє бо̀ подклони́ша пло́ти и кро́ви, но тєбѣ̀ стра́шному Бо́гу.1362ĉar ne antaŭ karno kaj sango ili klinis la kapon, sed antaŭ Vi la timinda Dio.οὐ γὰρ ἔκλιναν σαρκὶ καὶ αἵματι, ἀλλὰ σοὶ τῷ φοβερῷ Θεῷ.
Ты̀ у̀бо Влады́ко,1363Tial, Mastro,Σὺ οὖν, Δέσποτα,
прєдлєжа̂щая всѣ̂мъ на́мъ во благо́є изравня́й,1364direktu la kurson de nia vivo por bonoτὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισον·
по коєго́жє своє́й потрє́бѣ:1365laŭ ĉies propra bezono:κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν·
пла́вающымъ спла́вай,1366  kun navigantoj navigu,τοῖς πλέουσιν σύμπλευσον·
путєшє́ствующымъ спутєшє́ствуй,1367  kun vojaĝantoj vojaĝu,τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον·
нєду́гующыя исцѣлѝ,1368  malsanulojn sanigu,τοὺς νοσοῦντας ἴασαι,
врачу̀ ду́шъ и тѣлє́съ.1369ho saniganto de niaj animoj kaj korpoj.ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.
Возглашє́ніє:1370  
Благода́тію,1371Pastro: Per la gracoΧάριτι
и щєдро́тами,1372kaj kompatindulgo,καὶ οἰκτιρμοῖς
и чєловѣколю́біємъ1373kaj homamoκαὶ φιλανθρωπίᾳ
єдиноро́днаго Сы́на твоєго̀,1374de Via solenaskita Filo,τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ,
съ ни́мжє благословє́нъ єсѝ,1375kun kiu Vi estas benata,μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ,
со прєсвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ твои́мъ Ду́хомъ,1376kun Via sanktega kaj bona kaj viviga Spirito,σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1377nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1379Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й жє мо́лится:1380La pastro preĝas:Ὕψωσις καὶ Μελισμός
Вонмѝ, Го́споди Іису́сє Хрістє̀ Бо́жє на́шъ, отъ свята́го жили́ща твоєго̀,1381Sinjoro Jesuo Kristo, nia Dio, atentu nin de la sankta loko de Via loĝadoἹερεὺς: Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου
и отъ прєсто́ла сла́вы ца́рствія твоєго̀,1382kaj de la glora trono de Via Regno,καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου
и пріидѝ во є́жє освяти́ти на́съ,1383kaj venu por nin sanktigi,καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς,
и́жє горѣ̀ со Отцє́мъ сѣдя́й,1384Vi kiu supre kun la Patro tronasὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος
и здѣ̀ на́мъ нєви́димо спрєбыва́яй:1385kaj ĉi-sube inter ni nevideble kunestas,καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνὼν
и сподо́би дєржа́вною твоє́ю руко́ю прєпода́ти на́мъ1386kaj bonvolu per Via forta mano doni al niκαὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν
  прєчи́стоє тѣ́ло твоє̀1387  Vian puregan korpon  τοῦ ἀχράντου σώματός σου
  и чєстну́ю кро́вь,1388  kaj Vian honorindan sangon,  καὶ τοῦ τιμίου αἵματος,
и на́ми всѣ̂мъ лю́дємъ.1389kaj per ni al la tuta popolo.καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.
Сє́й моли́твѣ глаго́лємѣй, діа́конъ стоя́й прєдъ святы́ми двє́рьми, опоясу́єтся орарє́мъ крєстови́дно. Та́жє покланя́єтся ієрє́й, подо́бнѣ и діа́конъ, на нє́мжє стои́тъ мѣ́стѣ, глаго́люща та́йно, три́жды:1390  
Бо́жє, очи́сти мя̀ грѣ́шнаго, и поми́луй мя̀.1391 Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με.
Єгда́ жє ви́дитъ діа́конъ свящєнника простира́юща ру́цѣ, и прикаса́ющася свято́му хлѣ́бу, во є́жє сотвори́ти свято́є возношє́ніє, возглаша́єтъ:1392  
Во́нмємъ.1393Diakono: Ni atentu.Διάκονος: Πρόσχωμεν!
Ієрє́й жє, вознося̀ святы́й хлѣ́бъ, возглаша́єтъ:1394  
Свята̂я святы̂мъ.1395Pastro: La sanktaĵojn al la sanktuloj.Ἱερεὺς: Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις.
Ли́къ: Єди́нъ свя́тъ, єди́нъ Госпо́дь,1396Popolo: Sola sankta, sola Sinjoro,Χορὸς: Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος,
Іису́съ Хрісто́съ,1397Jesuo Kristo,Ἰησοῦς Χριστός,
во сла́ву Бо́га Отца̀, ами́нь.1398al la gloro de Dio la Patro. Amen.εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
 1399Komunio 
 1400Ĥoro: Gloru la Eternulon el la ĉielo, 
 1401Gloru Lin en la alto [Ps 148:1]. 
 1402Haleluja, haleluja, haleluja. 
И пою́тъ ли́цы кінонíкъ днє̀, илѝ свята́го.1403La ĥoro kantas la komunian himnon laŭ la tago aŭ la festoἘνῶ ψάλλεται τὸ Κοινωνικὸ ἀπὸ τὸ Χορό, λέγει ὁ
 1404Komunio de la klerikoj: 
Діа́конъ жє вхо́дитъ во святы́й олта́рь, и ста́въ одєсну́ю свящє́нника дєржа́щаго святы́й хлѣ́бъ, глаго́лєтъ:1405La diakono eniras la altarejonἘνῶ ψάλλεται τὸ Κοινωνικὸ ἀπὸ τὸ Χορό, λέγει ὁ
Раздробѝ, влады́ко, святы́й хлѣ́бъ.1406Diakono: Dispecigu, estro, la sanktan panon.Διάκονος: Μέλισον, Δέσποτα, τὸν ἅγιον ἄρτον.
Ієрє́й жє раздробля́я ѝ на чєты́рє ча̂сти со внима́ніємъ и благоговѣ́ніємъ, глаго́лєтъ:1407  
Раздробля́єтся и раздѣля́єтся а́гнєцъ бо́жіи,1408Pastro: Dispecigata kaj partigata estas la Ŝafido de Dio,Ἱερεὺς: Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ,
раздробля́ємый и нєраздѣля́ємый,1409dispecigata kaj tamen nedisigebla,ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος,
всєгда̀ ядо́мый и никогда́жє иждива́ємый,1410ĉiam manĝata kaj neniam malpliiĝanta,ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος,
но причаща́ющыяся освяща́яй.1411sed la akceptantojn sanktiganta.ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων.
О раздроблє́ніи свята́го а́гнца.1412  
Подоба́єтъ тєбѣ̀ вѣ́дати, о̂ ієрє́є, я́ко раздробля́я святы́й а́гнєцъ, полага́й ча̂сти крє́стнымъ зна́мєніємъ до́лу ко свято́му дíскосу, закла́ніємъ жє горѣ̀ я́кожє прє́ждє єгда̀ закала́шєся. ІИ~С, у́бо полага́й на вы́шнѣй странѣ̀ свята́го дíскоса, я̀жє є́сть на восто́цѣ: Х~С жє, отъ до́лу є́жє є́сть на за́падѣ: а є́жє, НІ, отъ сѣ́вєрныя страны̀: КА жє, съ полу́дєнныя страны̀, я́кожє здѣ̀ изъобрази́ся. ІИ~С, у́бо ча́сть взє́мъ, исполня́й святу́ю ча́шу. Х~С жє, ча́сть, раздробля́й свящє́нникомъ и діа́кономъ. Ты̂я жє двѣ̀ ча̂сти святы̂я, є́жє НІ, и є́жє, КА, прича́стникомъ да раздробля́єши на ча̂сти ма̂лыя, єли́ко бу́дєтъ дово́льно по разсмотрє́нію твоєму̀. А отъ ча́сти прєсвяты̂я Богоро́дицы, илѝ дєвяти́хъ чино́въ святы́хъ, илѝ ины́хъ єли́ко во святѣ́мъ дíскосѣ су́ть, ника́кожє кого̀ да причасти́ши: то́чію отъ двою̀ ча̂стію, оста́вшєю свята́го а́гнца, да причаща́єши. Къ тому́жє тєбѣ̀ вѣ́домо бу́дєтъ и о сє́мъ, я́ко єгда̀ растворя́єши святы́мъ укро́пцємъ божє́ствєнную кро́вь вЛ҃чню, тогда̀ да влива́єши съ разсмотрє́ніємъ, єли́ко бы́ти дово́льно всѣ̂мъ хотя́щымъ причасти́тися. Та́кождє и отъ віна̀ и воды̀, єгда̀ пробода́єши святы́й а́гнєцъ, тогда̀ да влива́єши толи́ко, єли́ко бы́ти дово́льно всѣ̂мъ: послѣдѝ жє ника́кожє что̀ да влива́єши, но то́чію отъ растворє́нія єди́ною, є́жє на Свята̂я святы̂мъ, и та́ко причаща́й всѣ́хъ отъ си́хъ.1413  
Діа́конъ жє, показу́я орарє́мъ святы́й поти́рь, глаго́лєтъ:1414La diakono, almontrante la kalikon, diras: 
Испо́лни влады́ко, святы́й поти́рь.1415Plenigu, estro, la sanktan kalikon.Διάκονος: Πλήρωσον, Δέσποτα, τὸ ἅγιον ποτήριον.
Ієрє́й жє взє́мъ горѣ̀ лєжа́щую ча́стицу, я́жє, ІИ~С, твори́тъ съ нє́ю крє́стъ вєрху̀ свята́го потиря̀, глаго́ля:1416Pastro, preninte unu el la paneroj, krucosignas per ĝi super la kaliko dirante: 
Исполнє́ніє Ду́ха свята́го.1417Pleneco de la Sankta Spirito.Ἱερεὺς: Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος Ἁγίου.
И та́ко влага́єтъ во святы́й поти́рь.1418Kaj metas la paneron en la kalikon. 
Діа́конъ: Ами́нь.1419Diakono: Amen.Ἀμήν.
И пріє́мля тєплоту̀, глаго́лєтъ къ свящєннику:1420La diakono prenas la varmegon (bolakvon) kaj ĝin prezentas al la pastro: 
Благословѝ влады́ко тєплоту̀.1421Benu, estro, la varmegon.Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὸ ζέον.
Ієрє́й жє благословля́єтъ, глаго́ля:1422La pastro, benante, diras: 
Благословє́нна тєплота̀ святы́хъ твои́хъ,1423Benata estu la varmego de Viaj sanktuloj,Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν ἁγίων σου,
всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.1424en ĉiuj tempoj, nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
И діа́конъ влива́єтъ, єли́ко дово́льно, крєстообра́зно вну́трь свята́го потиря̀, глаго́ля:1425Diakono, enverŝante la varmegon en la kalikon, diras: 
Тєплота̀ вѣ́ры испо́лнь Ду́ха свята́го, ами́нь.1426La varmego de la fido, plena je la Sankta Spirito. Amen.Διάκονος: Ζέσις πίστεως, πλήρης Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν.
И отста́вивъ тєплоту̀, стои́тъ ма́ло пода́лѣ.1427  
 1431 Θεία Κοινωνία
Ієрє́й: Діа́конє, приступѝ.1433Pastro: Diakono, venu.Διάκονε, πρόσελθε.
И пришє́дъ діа́конъ твори́тъ покло́нъ благоговѣ́йно, прося̀ прощє́нія. Ієрє́й жє дєржя̀ святы́й хлѣ́бъ, дає́тъ діа́кону: и цѣлова́въ діа́конъ подаю́щую єму̀ ру́ку, пріє́млєтъ святы́й хлѣ́бъ, глаго́ля:1434  
 1435 Διάκονος: Ἰδοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Прєпода́ждь мнѣ̀ влады́ко,1436Diakono: Donu al mi, estro,Μετάδος μοι, Δέσποτα,
чєстно́є и свято́є тѣ́ло Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀.1437la honorindan kaj sanktan Korpon de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo Kristo.τὸ τίμιον καὶ πανάγιον σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 1438 εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ієрє́й: Имярє́къ, свящєннодіа́кону прєподає́тся1440Pastro: Al la diakono NN estas donataΜεταδίδοταί σοι (τῷ δεῖνι) διακόνῳ
чєстно́є и свято́є и прєчи́стоє тѣ́ло1441la honorinda kaj sankta kaj purega korpoτὸ τίμιον καὶ ἅγιον καὶ ἄχραντον σῶμα
Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀,1442de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo Kristoτοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
во оставлє́ніє грѣхо́въ єго̀, и въ жи́знь вѣ́чную.1443por pardono de pekoj kaj por la eterna vivo.εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
И отхо́дитъ созадѝ святы́я трапє́зы, приклони́въ главу̀, и мо́лится я́ко и ієрє́й.1444  
Подо́бнѣ взє́мъ и ієрє́й єди́ну ча́стицу свята́го хлѣ́ба, глаго́лєтъ:1445  
 1446 Ἱερεὺς: Ἰδού, προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Чєстно́є и прєсвято́є тѣ́ло Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀ прєподає́тся мнѣ́, имярє́къ, свящє́ннику,1447La honorinda kaj sanktega korpo de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo Kristo estas donata al mi, pastro NN,Μεταδίδοταί μοι… τῷ ἀναξίῳ ἱερεῖ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
во оставлє́ніє грѣхо́въ мои́хъ, и въ жи́знь вѣ́чную.1448por pardono de pekoj kaj por la eterna vivo.εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
И приклони́въ главу̀ мо́лится, глаго́ля:1449Kaj klininte la kapojn, ambaŭ preĝas: 
Вѣ́рую, Го́споди, и исповѣ́дую,1450Mi kredas, Sinjoro, kaj konfesas,Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ
я́ко ты̀ єсѝ вои́стинну Хрісто́съ,1451ke vere Vi estas la Kristo,ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός,
Сы́нъ Бо́га жива́го,1452la Filo de la Dio vivanta,ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,
пришє́дый въ мíръ грѣ̂шныя спастѝ,1453veninta en la mondon por savi la pekulojn,ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι,
отъ ни́хжє пє́рвый є́смь а́зъ:1454el kiuj mi estas la unua.ὦν πρῶτός εἰμι ἐγώ.
єщє̀ вѣ́рую,1455Ankoraŭ mi kredas,Ἔτι πιστεύω
я́ко сіє̀ са́моє є́сть прєчи́стоє тѣ́ло твоє̀,1456ke ĉi tio estas Via purega korpoὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἄχραντον σῶμά σου,
и сія̀ є́сть са́мая чєстна́я кро́вь твоя̀.1457kaj ĉi tio estas Via honorinda sango.καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τιμίον αἷμά σου.
Молю́ся у̀бо тєбѣ́:1458Do mi preĝas al Vi:Δέομαι οὖν σου·
поми́луй мя̀, и простѝ ми1459kompatu min kaj pardonu al miἐλέησόν με, καὶ συγχώρησόν μοι
прєгрѣшє́нія моя̂ во́льная и нєво́льная,1460miajn erarojn,τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἐκούσια καὶ τὰ ἀκούσια,
я̀жє сло́вомъ,1461  la volajn kaj la nevolajn,τὰ ἐν λόγῳ,
я̀жє дѣ́ломъ,1462  en parolo,τὰ ἐν ἔργω,
я̀жє вѣ́дѣніємъ и нєвѣ́дѣніємъ:1463  en faro,τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ·
и сподо́би мя̀1464  en scio kaj nescio,καὶ ἀξίωσόν με
нєосуждє́нно причасти́тися прєчи́стыхъ твои́хъ та́инствъ,1465kaj indigu min senkondamne komuniiĝi je viaj puregaj misterojἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου μυστηρίων,
во оставлє́ніє грѣхо́въ и въ жи́знь вѣ́чную.1466por pardono de pekoj kaj por la eterna vivo. Amen.εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Та́жє: Вє́чєри твоєя̀ та́йныя, днє́сь Сы́нє бо́жій, прича́стника мя̀ пріимѝ:1467Akceptu min kiel partoprenanton de Via mistera Manĝo, ho Filo de Dio,Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον,Υἱε Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε·
нє бо̀ враго́мъ твои̂мъ та́йну повѣ́мъ,1468ĉar ne malkaŝos mi la Misteron al Viaj malamikoj,οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω·
ни лобза́нія тѝ да́мъ я́ко Іу́да,1469nek Judase mi Vin kisos,οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας·
но я́ко разбо́йникъ исповѣ́даю тя̀:1470sed kiel la rabisto mi Vin konfesos:ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι·
помянѝ мя Го́споди,1471Memoru min, Sinjoro,μνήσθητί μου, Κύριε,
во ца́рствіи твоє́мъ.1472kiam Vi venos en Vian regnon [Lk 23:42].ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Да нє въ су́дъ илѝ во осуждє́ніє бу́дєтъ мнѣ̀ причащє́ніє святы́хъ твои́хъ та̂инъ Го́споди,1473La komunio de Viaj sanktaj misteroj, Sinjoro, estu por mi ne por juĝo kaj kondamno,Μή μοι εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα γένοιτο ἡ μετάληψις τῶν ἁγίων σου μυστηρίων, Κύριε,
но во исцѣлє́ніє душѝ и тѣ́ла.1474sed por savo de la animo kaj korpo. Amen.ἀλλ’ εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος.
И та́ко причаща́ются въ рука́хъ дєржи́маго со стра́хомъ и вся́цѣмъ утвєржє́ніємъ.1475Kaj tiel komuniiĝas je la korpo de Kristo. 
 1476 Ἱερεὺς: Μεταδίδοταί μοι (τῷ δεῖνι) ἱερεῖ τὸ τίμιον καὶ ἅγιον αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Та́жє воста́въ, пріє́млєтъ обѣ́ма рука́ма съ покро́вцємъ святы́й поти́рь, и причаща́єтся три́жды изъ нєго̀, глаго́ля:1478Post tio la pastro komuniiĝas el la kaliko, dirante: 
Чєстны́я и святы́я кро́вє Го́спода Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀, причаща́юся а́зъ ра́бъ бо́жій, ієрє́й имярє́къ,1479Sklavo de Dio kaj pastro NN, mi komuniiĝas je la honorinda kaj sankta Sango de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo KristoἹερεὺς: Ἔτι μεταδίδοταί μοι… τῷ ἀναξίῳ ἱερεῖ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
во оставлє́ніє грѣхо́въ мои́хъ, и въ жи́знь вѣ́чную, ами́нь.1480por pardono de miaj pekoj kaj eterna vivo. Amen.εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
И та́ко своѝ устнѣ́, и свящє́ннаго потиря̀ въ руку̀ дєржи́мымъ покро́вцємъ отє́ръ, и глаго́лєтъ:1481Viŝante sian buŝon per la tuko, li diras: 
Сє̀ прикосну́ся устна́мъ мои̂мъ,1482Jen ĉi tio ektuŝis mian buŝon,Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων ἡμῶν,
и оти́мєтъ бєззако́нія моя̂,1483kaj foriĝos mia malpieco,καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας ἡμῶν,
и грѣхѝ моя̂ очи́ститъ.1484kaj mia peko estos pardonita [Jes 6:7].καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν περικαθαριεῖ.
Та́жє призыва́єтъ діа́кона, глаго́ля:1487 Ἱερεὺς: Διάκονε, ἔτι πρόσελθε.
Діа́конє, приступѝ.1488Diakono, venu. 
И діа́конъ прихо́дитъ и покланя́єтся єди́ною, глаго́ля:1489La diakono venas kaj diras: 
Сє̀ прихожду̀ къ бєзсмє́ртному Царю̀:1490Jen mi venas al nia senmorta Reĝo kaj Dio.Διάκονος: Ἔτι προσέρχομαι τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ.
и, прєпода́ждь ми, влады́ко,1491Donu al mi, estro,Μετάδος μοι, δέσποτα,
чєстную и святу́ю кро́вь1492la honorindan kaj sanktan Sangonτὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν αἷμα
Го́спода и Бо́га1493de nia Sinjoro kaj Dioτοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
и спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀.1494kaj Savanto Jesuo Kristo.καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 1495 εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ієрє́й: Причаща́єтся ра́бъ бо́жій діа́конъ, имярє́къ, чєстны́я и святы́я кро́вє Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀,1497Pastro: Sklavo de Dio, diakono NN, komuniiĝas je la honorinda kaj sankta Sango de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo KristoἹερεὺς: Ἔτι μεταδίδοταί σοι… τῷ εὐλαβεστάτῳ διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
во оставлє́ніє грѣхо́въ свои́хъ, и въ жи́знь вѣ́чную.1498por pardono de liaj pekoj kaj eterna vivo. Amen.εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
Причасти́вшуся жє діа́кону, глаго́лєтъ ієрє́й:1499  
Сє̀ прикосну́ся устна́мъ твои̂мъ,1500Jen ĉi tio ektuŝis vian buŝon,Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων ἡμῶν,
и оти́мєтъ бєззако́нія твоя̂,1501kaj foriĝos via malpieco,καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας ἡμῶν,
и грѣхѝ твоя̂ очи́ститъ.1502kaj via peko estos pardonita [Jes 6:7].καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν περικαθαριεῖ.
[зрѝ] Подоба́єтъ вѣ́дати, я́ко а́щє су́ть хотя́щіи причаща́тися святы́хъ та̂инъ, раздробля́єтъ ієрє́й. Двѣ̀ ча̂сти свята́го а́гнца оста́вшыя, є́жє, НІ, и є́жє КА, на ма̂лыя ча̂стицы, я́ко бы́ти всѣ̂мъ прича́стникомъ дово́льно, и та́ко влага́єтъ ѝхъ во святу́ю ча́шу. И покрыва́єтъ святы́й поти́ръ покро́вцємъ, подо́бнѣ и на святы́й ди́скосъ возлага́єтъ ѕвєзди́цу и покро́вцы. Тажє глаго́лєтъ моли́тву:1503Kaj post tio ili malfermas la pordojn de la sankta altarejo. 
Благодари́мъ тя̀, Влады́ко чєловѣколю́бчє, благодѣ́тєлю ду́шъ на́шихъ: я́ко и въ настоя́щій дє́нь сподо́билъ єсѝ на́съ нєбє́сныхъ твои́хъ и бєзсмє́ртныхъ та́инствъ. Испра́ви на́шъ пу́ть, утвєрдѝ ны во стра́сѣ твоє́мъ вся̂, соблюдѝ на́шъ живо́тъ, утвєрдѝ на́шя стопы̀, моли́твами и молє́ньми сла́вныя Богоро́дицы и приснодѣ́вы Марíи, и всѣ́хъ святы́хъ твои́хъ.1504(Ni dankas Vin, Mastro Homamanto, bonfaranto de niaj animoj, ĉar ankaŭ hodiaŭ Vi indigis nin komuniiĝi je Viaj ĉielaj kaj eternaj misteroj. Rektigu nian vojon, firmigu nin ĉiujn en Via timo, gardu nian vivon, fortikigu niajn piedojn per la preĝoj kaj petadoj de la glora Dipatrino kaj Ĉiamvirgulino Maria kaj de ĉiuj Viaj sanktuloj.)(Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων μυστηρίων· ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν· στήριξον ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου τοὺς πάντας· φρούρησον ἡμῶν τὴμ ζωήν· ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα, εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις τῆς ἐνδόξου Θεοτοθκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου.)
 1505Komunio de la laikoj:Κοινωνία τῶν Πιστῶν
И та́ко отвєрза́ютъ двє́ри свята́го олтаря̀. И діа́конъ, поклони́вся єди́ною, пріє́млєтъ поти́ръ со благоговѣ́ніємъ, и прихо́дитъ во двє́ри, и вознося̀ святы́й поти́ръ, показу́єтъ ѝ лю́дємъ, глаго́ля:1506La diakono, elportante la kalikon, diras: 
Со стра́хомъ бо́жіимъ и вѣ́рою приступи́тє.1507Venu kun timo de Dio, fido kaj amo!Διάκονος: Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.
 1508  
Ли́къ: Благословє́нъ гряды́й во и́мя Госпо́днє,1509Ĥoro: Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo!Χορός: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,
Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ.1510La Eternulo estas Dio, kaj Li aperis al ni [Ps 118:26,27].Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφαμεν ἡμῖν.
Та́жє приступа́ютъ хотя́щіи причаща́тися: и та́ко и́дутъ єди́нъ по єди́ному, и покланя́ются со вся́цѣмъ умилє́ніємъ и стра́хомъ, согбє́ннѣ ру́цѣ къ пє́рсємъ иму́щє: та́жє пріє́млєтъ божє́ствєнныя та̂йны.1511  
 1513 Μεταδίδοταί σοι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 1514 εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ієрє́й жє причаща́я єго̀ глаго́лєтъ:1515La pastro, komuniante la homojn, diras: 
Причаща́єтся ра́бъ бо́жій, имярє́къ, чєстна́го и свята́го тѣ́ла и кро́вє Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шєго Іису́са Хріста̀, во оставлє́ніє грѣхо́въ и въ жи́знь вѣ́чную.1516La sklav(in)o de Dio, NN, akceptas la honorindajn kaj sanktajn Korpon kaj Sangon de nia Sinjoro kaj Dio kaj Savanto Jesuo Kristo por la pardono de pekoj kaj por la eterna vivo.Ἱερεὺς: Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος ( ἡ δούλη) τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιλέγει τὸ ὄνομα τὸ τίμιον καὶ ἅγιον σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν αὐτοῦ (ἢ αὐτῆς) ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
И діа́конъ отира́єтъ єму̀ устнѣ̀ пла́томъ: и цѣлу́єтъ причасти́выйся святу́ю ча́шу, и поклони́вся отхо́дитъ.1517  
И та́ко причаща́ются всѝ.1518  
По причащє́ніи жє, вхо́дитъ ієрє́й во святы́й олта́рь, и поставля́єтъ свята́я на святѣ́мъ прєсто́лѣ.1524  
 1525 Ἱερεὺς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
(Ли́къ: Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и́стинный,1527(Ĥoro: Ni vidis la veran lumon,Χορὸς: Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
прія́хомъ Ду́ха нєбє́снаго,1528ni akceptis la ĉielan Spiriton,ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον,
обрѣто́хомъ вѣ́ру и́стинную,1529ni trovis la veran kredon,εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,
нєраздѣ́льнѣй Тро́ицѣ покланя́ємся:1530adorante la nedisigeblan Triunuon,ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες·
та́ бо на́съ спасла̀ є́сть.)1531ĉar Tiu savis nin.)αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.
Тогда̀ пріє́мъ діа́конъ святы́й дíскосъ вєрху̀ свята́го потиря̀, и глаго́ля воскрє̂сныя пѣ̂сни сія̂:1532La diakono, reveninte en la altarejon, preĝas:Διάκονος: Ὕψωσον, Δέσποτα.
Воскрєсє́ніє Хрісто́во ви́дѣвшє,1533Vidinte la releviĝon de Kristo, 
поклони́мся свято́му Го́споду Іису́су,1534ni adoru la sanktan Sinjoron Jesuon, 
єди́ному бєзгрѣ́шному.1535la solan senpekan. 
Крєсту̀ твоєму̀ покланя́ємся Хрістє̀,1536Vian krucon ni honoras, ho Kristo, 
и свято́є воскрє́сєніє твоє̀ поє́мъ и сла́вимъ:1537kaj Vian sanktan releviĝon ni himnas kaj gloras. 
ты́ бо єсѝ Бо́гъ на́шъ,1538Ĉar Vi estas nia Dio, 
ра́звѣ тєбє̀ ино́го нє зна́ємъ,1539krom Vi alian dion ni ne konas, 
и́мя твоє̀ имєну́ємъ.1540Vian nomon ni vokas. 
Пріиди́тє всѝ вѣ́рніи,1541Venu, ĉiuj fideluloj, 
поклони́мся свято́му Хрісто́ву воскрє́сєнію:1542ni adoru la sanktan releviĝon de Kristo, 
сє́ бо пріи́дє крєсто́мъ ра́дость всєму̀ мíру.1543ĉar per la kruco venis ĝojo por la tuta mondo. 
Всєгда̀ благословя́щє Го́спода,1544Ĉiam benante la Sinjoron, 
поє́мъ воскрє́сєніє єго̀:1545ni himnas Lian releviĝon, 
распя́тіє бо прєтєрпѣ́въ,1546ĉar, suferinte por ni la krucumon, 
смє́ртію смє́рть разрушѝ.1547per morto morton Li detruis. 
Свѣти́ся, свѣти́ся, но́вый Ієрусали́мє,1548Lumiĝu, lumiĝu, nova Jerusalemo, 
сла́ва бо Го́сподня на тєбѣ̀ возсія̀.1549ĉar la gloro de la Sinjoro super vi leviĝis. 
Лику́й ны́нѣ, и вєсєли́ся Сіо́нє:1550Jubilu nun kaj triumfu, Ciono. 
ты̀ жє чи́стая красу́йся богоро́дицє,1551Kaj ĝoju Vi, ho pura Dipatrino, 
о воста́ніи рождєства̀ твоєго̀.1552pri la releviĝo de Via Naskito. 
О̂ па́сха вє́лія, и свящє́ннѣйшая Хрістє̀!1553Ho Pasko granda kaj sanktega, ho Kristo, 
о̂ му́дростє, и сло́вє бо́жій и си́ло!1554Saĝo kaj Vorto de Dio, kaj Potenco! 
подава́й на́мъ и́стѣє тєбє̀ причаща́тися,1555Donu al ni pli klare je Vi komuniiĝi 
въ нєвєчє́рнѣмъ днѝ ца́рствія твоєго̀.1556en la senkrepuska tago de Via regno. 
Отира́єтъ свято́ю гу́бою ѕѣло̀ до́брѣ, со внима́ніємъ и благоговѣ́ніємъ, глаго́ля словєса̀ сія̂:1557La pastro, viŝante per la spongo la patenon, diras: 
Отмы́й Го́споди, грѣхѝ помина́вшихся здѣ̀ кро́вію твоє́ю чєстно́ю, моли́твами святы́хъ твои́хъ.1558Lavu, Sinjoro, la pekojn de Viaj sklavoj, rememoritaj ĉi tie, per Via honorinda Sango laŭ la preĝoj de la Dipatrino kaj ĉiuj Viaj sanktuloj. 
Ієрє́й жє благословля́єтъ лю́ди, приглаго́ля возгла́сно:1559  
Спасѝ Бо́жє лю́ди твоя̂, и благословѝ достоя́ніє твоє̀.1560Pastro: Savu, Dio, Vian popolon kaj benu Vian heredon [Ps 28:9]. 
И обраща́ются діа́конъ жє и ієрє́й къ святѣ́й трапє́зѣ, и кади́тъ ієрє́й три́жды, глаго́ля въ сєбѣ́:1561Sin turninte al la altaro, la pastro trifoje ĝin incensas, dirante: 
Вознєси́ся на нєбєса̀ Бо́жє,1562Altiĝu super la ĉielo, ho Dio;Ἱερεὺς: Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ Θεός,
и по всє́й зємлѝ сла́ва твоя̀.1563Via gloro estu super la tuta tero [Ps 57:5,11; 108:5].καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἡ δόξα σου διαμένει εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Ли́къ жє поє́тъ:1564Dume la ĥoro kantas: 
Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и́стинный,1565Ĥoro: Ni vidis la veran lumon,(Χορὸς: Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
прія́хомъ Ду́ха нєбє́снаго,1566ni akceptis la ĉielan Spiriton,ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον,
обрѣто́хомъ вѣ́ру и́стинную,1567ni trovis la veran kredon,εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,
нєраздѣ́льнѣй Тро́ицѣ покланя́ємся:1568adorante la nedisigeblan Triunuon,ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες·
та́ бо на́съ спасла̀ є́сть.1569ĉar Tiu savis nin.αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.)
Та́жє взє́мъ ієрє́й святы́й дíскосъ, возлага́єтъ на главу̀ діа́кона, и діа́конъ пріє́мъ и со благоговѣ́ніємъ, зря̀ внѣ̀ къ двє́рємъ, ничто́жє глаго́ля, отхо́дитъ въ прєдложє́ніє, и поставля́єтъ ѝ. Ієрє́й жє поклони́вся, и пріє́мъ святы́й поти́рь, и обра́щся къ двє́рємъ, зря̀ на лю́ди, глаго́лєтъ та́йно:1570 Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα.
Благословє́нъ Бо́гъ на́шъ:1571Pastro: Benata estas nia Dio…Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,
И возгла́сно:1572Laŭte: 
Всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1573En ĉiuj tempoj, nun kaj ĉiam kaj eterne.πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1574Ĥoro: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Да испо́лнятся уста̀ на́шя хвалє́нія твоєго̀ Го́споди,1575Nia buŝo plenu je laŭdo por Vi, Sinjoro, 
я́ко да поє́мъ сла́ву твою̀,1576ni himnu Vian gloron, 
я́ко сподо́билъ єсѝ на́съ причасти́тися святы̂мъ твои̂мъ,1577ĉar Vi indigis nin komuniiĝi 
божє́ствєннымъ, бєзсмє́ртнымъ и животворя́щымъ та́йнамъ,1578je Viaj sanktaj kaj vivigaj misteroj. 
соблюдѝ на́съ во твоє́й святы́ни1579Gardu nin en Via sankteco, 
вє́сь дє́нь поуча́тися пра́вдѣ твоє́й.1580por ke ni dum la tuta tago lernu Vian justecon. 
Аллилу́іа, аллилу́іа, аллилу́іа.1581Haleluja, haleluja, haleluja. 
И изшє́дъ діа́конъ сѣ́вєрною двє́рію, и ста́въ на обы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́лєтъ:1584 Εὐχαριστία-Ἀπόλυσις
Про́сти.1585Diakono: Ni rekte staru.Διάκονος: Ὀρθοί.
Пріи́мшє божє́ствєнныхъ, святы́хъ, прєчи́стыхъ, бєзсмє́ртныхъ, нєбє́сныхъ и животворя́щихъ,1586Ricevinte la diajn, sanktajn, puregajn, senmortajn, ĉielajn kaj vivigajn,Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν,
стра́шныхъ Хрісто́выхъ та̂инъ,1587timindajn sakramentojn de Kristo,φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων,
досто́йно благодари́мъ Го́спода.1588inde ni danku al la Sinjoro.ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1589Popolo: Sinjoro, kompatu. 
— Заступѝ, спасѝ,1590Diakono: Defendu, savu,Ἀντιλαβοῦ, σῶσον,
поми́луй и сохранѝ на́съ Бо́жє1591kompatu kaj gardu nin, Dio,ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,
твоє́ю благода́тію.1592per Via graco.τῇ σῇ χάριτι.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1593Popolo: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Дє́нь вє́сь совєршє́нъ,1594Diakono: Petinte,ke ĉi tiu tago tuta estu perfekta,Διάκονος: Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν,
свя́тъ, ми́рєнъ и бєзгрѣ́шєнъ испроси́вшє,1595sankta, paca kaj senpeka,ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι,
са́ми сєбє̀1596nin mem,ἑαυτοὺς
и другъ дру́га,1597unu la alianκαὶ ἀλλήλους
и вє́сь живо́тъ на́шъ1598kaj nian tutan vivonκαὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Хрісту̀ Бо́гу прєдади́мъ.1599al Kristo Dio, ni submetu.Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ли́къ: Тєбѣ̀ Го́споди.1600Popolo: Al vi, Sinjoro.Χορὸς: Σοί, Κύριε.
Ієрє́й жє пря́мо дєржя̀ єва́нгєліє, согну́въ антіми́нсъ, твори́тъ надъ ни́мъ крє́стъ.1601La pastro preĝas: 
(Благодари́мъ тя̀,1602Ni dankas Vin,Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι,
Влады́ко чєловѣколю́бчє,1603Mastro Homamanto,Δέσποτα φιλάνθρωπε,
благодѣ́тєлю ду́шъ на́шихъ;1604bonfaranto de niaj animoj,εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
я́ко и въ настоя́щій дє́нь сподо́билъ єсѝ на́съ1605ĉar ankaŭ hodiaŭ Vi indigis nin komuniiĝiὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς
нєбє́сныхъ твои́хъ и бєзсмє́ртныхъ та́инствъ.1606je Viaj ĉielaj kaj eternaj misteroj.τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων μυστηρίων.
Испра́ви на́шъ пу́ть,1607Rektigu nian vojon,Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν,
утвєрдѝ ны во стра́сѣ твоє́мъ вся̂,1608firmigu nin ĉiujn en Via timo,στήριξον πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου,
соблюдѝ на́шъ живо́тъ,1609gardu nian vivon,φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν,
утвєрдѝ на́шя стопы̀,1610fortikigu niajn piedojnἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα·
моли́твами и молє́ньми1611per la preĝoj kaj petadojεὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις
сла́вныя Богоро́дицы1612de la glora Dipatrinoτῆς ἐνδόξου Θεοτόκου
и приснодѣ́вы Марíи,1613kaj Ĉiamvirgulino Mariaκαὶ ἀειπαρθένου Μαρίας
и всѣ́хъ святы́хъ твои́хъ.)1614kaj de ĉiuj Viaj sanktuloj.καὶ πάντων τῶν Ἁγίων σου.
Возглаша́єтъ:1615  
Я́ко ты̀ єсѝ освящє́ніє на́шє,1616Pastro: Ĉar Vi estas nia sanktigo,Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν
и тєбѣ̀ сла́ву возсыла́ємъ,1617kaj Vin ni gloras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,1618Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1619nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1620Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й: Съ ми́ромъ изы́дємъ.1622Pastro: En paco ni eliru.Ἱερεὺς: Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν.
Ли́къ: О и́мєни Го́сподни.1623Ĥoro: En la nomo de la Sinjoro. 
Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.1624Diakono: Ni preĝu al la Sinjoro.Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ли́къ: Го́споди поми́луй.1625Ĥoro: Sinjoro, kompatu.Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον.
Моли́тва заамво́нная возгла́сно:1626Ĉeambona preĝo: 
Благословля́яй благословя́щыя тя̀ Го́споди,1627Pastro: Benanta Viajn benantojn, Sinjoro,Ἱερεὺς: Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε,
и освяща́яй на тя̀ упова́ющыя,1628kaj sanktiganta la je Vi esperantajn,καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας,
спасѝ лю́ди твоя̂,1629savu Vian popolonσῶσον τὸν λαόν σου
и благословѝ достоя́ніє твоє̀,1630kaj benu Vian heredon,καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
исполнє́ніє цє́рквє твоєя̀ сохранѝ,1631la plenecon de Via eklezio garduΤὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον·
освятѝ лю́бящыя благолѣ́піє до́му твоєго̀:1632kaj sanktigu tiujn, kiuj amas la belornamon de Via domo,ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου.
ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви божє́ствєнною твоє́ю си́лою,1633Vi ilin glorigu per Via dia fortoΣὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει,
и нє оста́ви на́съ1634kaj ne malatentu nin,καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς
упова́ющихъ на тя̀.1635kiuj je Vi esperas.ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.
Ми́ръ мíрови твоєму̀ да́руй,1636Pacon al Via mondo donacu,Εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι,
цє́рквамъ твои̂мъ, свящє́нникомъ,1637al la Eklezioj, pastroj,ταῖς Ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι,
во́инству,1638niaj regantoj kaj militistaro,τῷ στρατῷ
и всѣ̂мъ лю́дємъ твои̂мъ:1639kaj al Via tuta popolo.καὶ παντὶ τῷ λαῷ σου·
я́ко вся́коє дая́ніє бла́го,1640Ĉar ĉiu bona donaĵoὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ
и вся́къ да́ръ совєршє́нъ свы́шє є́сть,1641kaj ĉiu perfekta donaco estas de supre,καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι,
сходя́й отъ тєбє̀ Отца̀ свѣ́товъ:1642malsuprenvenante de Vi, la Patro de lumoj,καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων,
и тєбѣ̀ сла́ву, и благодарє́ніє, и поклонє́ніє возсыла́ємъ,1643kaj Vin ni gloras kaj dankas kaj adoras,καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν,
Отцу̀, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,1644Patro, Filo kaj Sankta Spirito,τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1645nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1646Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Та́жє: Бу́ди и́мя Госпо́днє… (три́жды)1647Ĥoro: La nomo de la Eternulo estu benata de nun kaj eterne (Trifoje) [Ps 113:2].Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
И ѱало́мъ ҃лг:1648Psalmo 33:Ψαλμὸς ΛΓ΄
Благословлю̀ Го́спода …1649Ĥoro: Mi gloros la Eternulon en ĉiu tempo;Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ,
 1650Ĉiam laŭdo por Li estos en mia buŝo.διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου.
 1651Per la Eternulo gloriĝas mia animo;Ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου·
 1652La humiluloj aŭdu kaj ĝoju.ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν.
 1653Gloru la Eternulon kun mi,Μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί,
 1654Kaj ni altigu kune Lian nomon.καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
 1655Mi serĉis la Eternulon,Ἐξεζήτησα τὸν Κύριον,
 1656kaj Li respondis al mi,καὶ ἐπήκουσέ μου,
 1657Kaj de ĉiuj miaj danĝeroj Li savis min.καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών μου ἐῤῥύσατό με.
 1658Kiuj rigardas al Li,Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε,
 1659ricevas lumon,καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
 1660Kaj ilia vizaĝo ne kovriĝos per honto.Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε,
 1661Jen ĉi tiu mizerulo vokis,καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ
 1662kaj la Eternulo aŭdis,καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
 1663Kaj de ĉiuj liaj mizeroj Li savis lin.Παρεμβαλεῖ Ἄγγελος Κυρίου
 1664Anĝelo de la Eternulo postenas ĉirkaŭ tiuj,κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτόν,
 1665kiuj Lin timas,καὶ ῥύσεται αὐτούς.
 1666Kaj Li ilin savas.Γεύσασθε καὶ ἴδετε,
 1667Provu kaj vidu,ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος·
 1668kiel bona estas la Eternulo;μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ’ αὐτόν.
 1669Feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas.Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες ἅγιοι αὐτοῦ·
 1670Timu la Eternulon, Liaj sanktuloj;ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
 1671Ĉar nenio mankas al tiuj, kiuj Lin timas.Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν·
 1672Leonidoj estas senhavaj kaj malsataj;δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
 1673Sed kiuj serĉas la Eternulon,οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
 1674tiuj havas mankon en nenia bono.Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου·
 1675Venu, infanoj, aŭskultu min;φόβον Κυρίου διδάξωὑμᾶς.
 1676Pri timo antaŭ la Eternulo mi vin instruos.Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων,
 1677Kiu ajn vi estas, homo,ζωὴν ἀγαπῶν,
 1678Kiu deziras vivonἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς;
 1679kaj amas multajn kaj bonajn tagojn:Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ,
 1680Gardu vian langon kontraŭ malbono,καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον.
 1681Kaj vian buŝon kontraŭ mensoga parolo;Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ,
 1682Dekliniĝu de malbonoκαὶ ποίησον ἀγαθόν·
 1683kaj faru bonon,ζήτησον εἰρήνην,
 1684Serĉu pacon kaj ĉasu ĝin.καὶ δίωξον αὐτήν.
 1685La okuloj de la Eternulo estas turnitaj al la piuloj,Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους,
 1686Kaj Liaj oreloj al iliaj krioj.καὶ ὦτα Αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.
 1687La vizaĝo de la Eternulo estas kontraŭ tiuj,Πρόσωπον δὲ Κυρίου
 1688kiuj faras malbonon,ἐπὶ ποιοῦντας κακά,
 1689Por ekstermi de la tero la memoron pri ili.τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
 1690Oni krias, kaj la Eternulo aŭdas,Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν,
 1691Kaj de ĉiuj iliaj mizeroj Li ilin savas.καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς.
 1692Proksima estas la Eternulo al tiuj,Ἐγγὺς Κύριος
 1693kies koro estas rompita,τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν,
 1694Kaj la spirite suferantajn Li helpas.καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει.
 1695Multaj estas la suferoj de piulo;Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων,
 1696Sed de ĉiuj la Eternulo lin savas.καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος.
 1697Li gardas ĉiujn liajn ostojn;Φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν·
 1698Eĉ unu el ili ne rompiĝos.ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται.
 1699La malbonulon mortigos la malbono;Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός,
 1700Kaj la malamantoj de piulo pereos.καὶ μισοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι.
 1701La Eternulo liberigas la animon de Siaj sklavoj;Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ,
 1702Kaj ne pereos ĉiuj, kiuj Lin fidas.καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτόν.
Моли́твѣ жє глаго́лємѣй, діа́конъ стои́тъ на дєснѣ́й странѣ̀ прєдъ о́бразомъ Влады́ки Хріста̀, дєржя̀ ора́рь сво́й, главу̀ прикло́нь, до совєршє́нія моли́твы: сє́й жє сконча́вшєйся, ієрє́й у́бо вхо́дитъ святы́ми двє́рьми, и отшє́дъ въ прєдложє́ніє, глаго́лєтъ настоя́щую моли́тву:1703  
Моли́тва, глаго́лємая внєгда̀ потрєби́ти свята̂я:1704La pastro, enirante en la altarejon, diras preĝon: 
Исполнє́ніє зако́на и проро́ковъ1705Plenumo de la leĝo kaj de la profetoj,Ἱερεὺς: Τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
са́мъ сы́й Хрістє̀ Бо́жє на́шъ,1706Kristo nia Dio,αὐτὸς ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
испо́лнивый всє̀ отє́чєскоє смотрє́ніє,1707plenuminta la tutan prizorgon de la Patro,ὁ πληρώσας πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν,
испо́лни ра́дости и вєсє́лія сєрдца̀ на́шя,1708plenigu per ĝojo kaj gajo niajn korojn,πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν πάντοτε,
всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1709nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 1710 Ἀμήν.
Діа́конъ жє вшє́дъ и са́мъ сѣ́вєрною страно́ю, потрєбля́єтъ свята̂я со стра́хомъ, и со вся́кимъ утвєрждє́ніємъ.1712  
[зрѝ] Ієрє́й жє изшє́дъ, дає́тъ лю́дємъ антíдоръ. По сконча́ніи жє ѱалма̀, и раздая́ніи антíдора, глаго́лєтъ:1713  
Благословє́ніє Госпо́днє на ва́съ,1714Pastro: Beno de la Sinjoro kaj Lia kompato venu sur vin,Ἱερεὺς: Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς,
того̀ благода́тію и чєловѣколю́біємъ,1715per Lia dia graco kaj homamo,τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντοτε,
всєгда̀, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1716nun kaj ĉiam kaj eterne.νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ли́къ: Ами́нь.1717Popolo: Amen.Χορὸς: Ἀμήν.
Ієрє́й: Сла́ва тєбѣ̀ Хрістє̀ Бо́жє,1718Pastro: Gloro al Vi, Kristo Dio,Ἱερεὺς: Δόξα σοι, ὁ Θεός,
упова́ніє на́шє,1719nia espero,ἡ ἐλπὶς ἡμῶν·
сла́ва тєбѣ́.1720gloro al Vi.δόξα σοι.
Ли́къ: Сла́ва, и ны́нѣ …1721Popolo: Gloro al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito,Χορὸς: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
 1722nun kaj ĉiam kaj eterne.καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 1723Amen.Ἀμήν.
Го́споди поми́луй. (Три́жды)1724Sinjoro, kompatu (3-foje).Κύριε, ἐλέησον (γ´).
Благословѝ.1725Estro sankta, benu!Δέσποτα ἅγιε, εὐλόγησον.
 1727Pastro: (Dimanĉe: La releviĝinta el la mortintoj)Ἱερεὺς: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν
Ієрє́й: Хрісто́съ и́стинный Бо́гъ на́шъ,1728Kristo, nia vera Dio,Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν,
моли́твами прєчи́стыя своєя̀ ма́тєрє1729pro la preĝoj de Sia purega kaj sanktega Patrino,ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός·
(и про́чая),1730 δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ·
 1731 προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων·
 1732 ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου,
 1733 προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου·
 1734de la sanktaj gloraj kaj laŭdindegaj apostoloj,τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων·
и́жє во святы́хъ отца̀ на́шєго архієпи́скопа Константíня гра́да Іоа́нна Златоу́стаго:1735de nia sankta patro Johano la Orbuŝa,τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου·
 1736 τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων·
и свята́го, имярє́къ (єго́жє є́сть хра́мъ и єго́жє є́сть дє́нь),1737de la sanktaj NN (kies estas la kirko kaj la tago),τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν…
 1738de la sanktaj kaj justaj dio-prapatroj Joakimo kaj Anna,τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης…
и всѣ́хъ святы́хъ,1739kaj de ĉiuj Siaj sanktuloj,καὶ πάντων τῶν Ἁγίων,
поми́луєтъ и спасє́тъ на́съ,1740kompatos kaj savos nin,ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς,
я́ко бла́гъ и чєловѣколю́бєцъ.1741ĉar Li estas bona kaj homama kaj kompatema Dio.ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.
 1742 Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
 1743 ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
 1744 Χορὸς: Ἀμήν.
Ли́къ жє многолѣ́тствуєтъ патріа́рха.1745  
И ієрє́й, вшє́дъ во святы́й олта́рь, глаго́лєтъ благода́рствєнныя моли́твы.1746  
Та́жє: Ны́нѣ отпуща́єши: Трисвято́є. И по О́тчє на́шъ:1747  
 1749Nun, ho Eternulo, Vi ellasas Vian servanton,Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα,
 1750Laŭ Via vorto, en paco,κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·
 1751Ĉar miaj okuloj vidis Vian savon,ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
 1752Kiun Vi preparis antaŭ la vizaĝo de ĉiuj popoloj,ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
 1753Lumon por malkaŝo al la gentoj,φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν,
 1754Kaj gloron de Via popolo Izrael'.καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
 1755Sankta Dio, sankta forta, sankta senmorta, kompatu nin. (Trifoje) 
 1756Nia patro ĉiela, sanktu via nomo, venu via Regno, estu via volo, kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero. 
 1757Nian panon porvivan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la ruzulo. 
Ієрє́й: Я́ко твоє̀ є́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца̀, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.1758Pastro: Ĉar Via estas la regno kaj la potenco kaj la gloro, de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, nun, kaj ĉiam kaj eterne. Amen.(Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.)
Отпусти́тєльный тропа́рь, гла́съ ҃и:1759  
У́стъ твои́хъ я́кожє свѣ́тлость огня̀ возсія́вши благода́ть,1760 Ἡ τοῦ στόματός σου¤ καθάπερ πρυσὸς¤ ἐκλάμψασα χάρις,¤
всєлє́нную просвѣтѝ:1761 τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν·¤
нє срєбролю́бія мíрови сокро́вища сниска̀,1762 ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ¤ θησαυροὺς ἐναπέθετο,¤
высоту̀ на́мъ смирєному́дрія показа̀.1763 τὸ ὕψος ἡμῖν¤ τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν·¤
Но твои́ми словєсы̀ наказу́я,1764 ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδέυων,¤
о́тчє Іоа́ннє Златоу́стє.1765 Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε,¤
Молѝ сло́ва Хріста̀ Бо́га,1766 πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ¤
спасти́ся душа́мъ на́шымъ.1767 σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Сла́ва: Конда́къ, гла́съ ҃ѕ.1768  
Подо́бєнъ: Є́жє о на́съ …1769  
Отъ нєбє́съ прія́лъ єсѝ божє́ствєнную благода́ть,1770  
и твои́ма устна́ма вся̂ учи́ши,1771  
покланя́тися въ Тро́ицѣ єди́ному Бо́гу,1772  
Іоа́ннє Златоу́стє, всєблажє́ннє прєподо́бнє,1773  
досто́йно хва́лимъ тя̀:1774  
єси́ бо наста́вникъ, я́ко божє́ствєнная явля́я.1775  
И ны́нѣ, богоро́дичєнъ:1776  
Прєдста́тєльство хрістіа́нъ нєпосты́дноє,1777Defendo de l' kristanoj neriproĉa, 
хода́тайство ко творцу̀ нєпрєло́жноє,1778ĉe l' Kreinto propetantino neskuebla, 
нє прє́зри грѣ́шныхъ молє́ній гла́сы:1779ne malŝatu la petadon de voĉoj pekulaj; 
но прєдварѝ, я́ко блага́я,1780sed nin antaŭu, bona, 
на по́мощь на́съ вѣ́рно зову́щихъ тѝ:1781helpe al ni la vin fidele vokantajn; 
ускорѝ на моли́тву,1782rapidu al la preĝo 
и потщи́ся на умолє́ніє,1783kaj klopodu en propeto, 
прєдста́тєльствующи при́сно богоро́дицє,1784Dipatrino ĉiam protektanta 
чту́щихъ тя̀.1785la vin honorantajn. 
Илѝ а́щє хо́щєши, рцы̀ и дню̀ тропа́рь.1786  
Го́споди поми́луй, ҃ві.1787Sinjoro, kompatu (12-foje).Κύριε, ἐλέησον, ιβ’.
Чєстнѣ́йшую;1788Pli honorindan ol la keruboj 
 1789kaj senkompare pli gloran ol la serafoj, 
 1790sendifekte naskintan Dion la Vorton, 
 1791vera Dipatrino, 
 1792ni gloras vin. 
Сла́ва, и ны́нѣ;1793Gloro al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, 
 1794nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen. 
 1795Diakono: Benu, estro. 
 1796Pastro: Per la preĝoj de niaj sanktaj patroj,Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
 1797Sinjoro Jesuo la Kristo nia Dio,Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
 1798kompatu kaj savu nin.ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
 1799Diakono: Amen. 
И твори́тъ отпу́стъ, и совлача́єтся свящє́нныя одє́жды.1800  
Потрєби́вшу жє діа́кону свята̂я со вся́кимъ опасє́ніємъ, я́ко ничєму̀ отъ ѕѣло̀ дро́бнѣйшихъ па́сти крупи́цъ, илѝ оста́тися, налія́въ во святу́ю ча́шу отъ віна̀ и воды̀, и потрєби́въ, и сопря́тавъ гу́бою всю̀ мокроту̀. Та́жє слага́єтъ святы̂я сосу́ды вку́пѣ, и обвяза́въ и́хъ, полага́єтъ на обы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́ля: Ны́нѣ отпуща́єши: и про́чая, я́кожє и ієрє́й. И омыва́єтъ ру́ки на обы́чномъ мѣ́стѣ, и поклони́вся вку́пѣ со свящєнникомъ, творя́тъ отпу́стъ, и благодаря́щє Бо́га о всѣ́хъ исхо́дятъ.1801  
Конє́цъ божє́ствєнныя літургíи свята́го Іоа́нна Златоу́стаго.1802 Τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Kompletigenda …

2011-01-15